2014 rok

Uchwała Nr XLIII/231/13 Rady Gminy Turek z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2014 rok

 

Uchwała Nr XLIII/231/13
Rady Gminy Turek

z dnia 25 listopada 2013 r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2014 rok

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 8, ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 7  ust. 3  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje

§ 1. Zwalnia z podatku od nieruchomości:

1. grunty i budynki związane z ochroną przeciwpożarową z wyłączeniem budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

2. grunty i budynki przeznaczone na zaspokajanie zbiorowych potrzeb w zakresie kultury z wyłączeniem budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

3. grunty użytkowane rolniczo figurujące w ewidencji gruntów jako użytki kopalniane i tereny różne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, wchodzi w życie z dniem 1  stycznia 2014 r. i ma zastosowanie do wymiaru podatku na 2014 rok.

 

Przewodniczący Rady
/-/ Edward Kończak

 

 

jednolity identyfikator aktu http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=6643

 

 

 

Lista wiadomości