2014 rok

Uchwała Nr XLIII/233/13 Rady Gminy Turek z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok

 

Uchwała Nr XLIII/233/13
Rady Gminy Turek

z dnia 25 listopada 2013 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok

 

       Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8, ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7  października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M.P. z 2013 r., poz. 812) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7  sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. 2013 r., poz. 724) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 578,00

b) powyżej 5,5 tony do 9  ton włącznie  - 786,00

c) powyżej 9  ton a poniżej 12 ton - 934,00

2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: od 3,5 tony a poniżej 12 ton -  1338,00

3. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7  ton a poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego  -  428,00

4. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc  - 724,00

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc  - 1.586,00

5. Dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi - dwie  - 1.382,00

- o liczbie osi - trzy  - 1.366,00

- o liczbie osi cztery i więcej  - 1.354,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 29 ton:

- o liczbie osi - dwie  - 1.826,00

- o liczbie osi - trzy  - 1.806,00

- o liczbie osi - cztery i więcej  - 1.790,00

c) równej lub wyższej niż 29 ton:

- o liczbie osi - dwie  - 2.464,00

- o liczbie osi - trzy  - 2.452,00

- o liczbie osi - cztery i więcej - 2.428,00

6. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi - dwie  - 1.876,00

- o liczbie osi - trzy i więcej - 1.856,00

b) powyżej 36 ton :

- o liczbie osi - dwie 2.428,00

- o liczbie osi - trzy i więcej 2.402,00

7. Od przyczep lub naczep o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi - jedna  - 642,00

- o liczbie osi - dwie  - 636,00

- o liczbie osi - trzy i więcej  - 722,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton a do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi - jedna  - 1.286,00

- o liczbie osi - dwie  - 1.264,00

- o liczbie osi - trzy i więcej  - 1.250,00

c) powyżej 36 ton :

- o liczbie osi - jedna  - 1.622,00

- o liczbie osi - dwie  - 1.606,00

- o liczbie osi - trzy i więcej  - 1.590,00

8. Dla pojazdów z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi - dwie  - 1.422,00

- o liczbie osi - trzy  - 1.406,00

- o liczbie osi - cztery i więcej  - 1.392,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton , a mniejszej niż 29 ton:

- o liczbie osi - dwie  - 1.882,00

- o liczbie osi - trzy  - 1862,00

- o liczbie osi - cztery i więcej  - 1.844,00

c) równej lub wyższej niż 29 ton:

- o liczbie osi - dwie  - 2.500,00

- o liczbie osi - trzy  - 2.442,00

- o liczbie osi - cztery i więcej - 2.560,00

9. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 31 ton:

- o liczbie osi - dwie   - 1.894,00

- o liczbie osi - trzy i więcej  - 1.876,00

b) równej lub wyższej niż 31 ton a mniejszej niż 40 ton:

- o liczbie osi - dwie - 2.024,00

- o liczbie osi - trzy i więcej - 1.834,00

c) równej lub wyższej niż 40 ton :

- o liczbie osi - dwie  - 2.452,00

- o liczbie osi - trzy i więcej  - 2.660,00

10. Od przyczep lub naczep o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi - jedna  - 662,00

- o liczbie osi - dwie  - 656,00

- o liczbie osi - trzy i więcej  - 1.004,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton a do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi - jedna  - 1.322,00

- o liczbie osi - dwie  - 1.376,00

- o liczbie osi - trzy i więcej  - 1.296,00

c) powyżej 36 ton:

- o liczbie osi - jedna  - 1.670,00

- o liczbie osi - dwie  - 1.808,00

- o liczbie osi - trzy i więcej  - 1.638,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, wchodzi w życie z dniem 01.01.2014 r. i ma zastosowanie do wymiaru podatku na 2014 rok.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Edward Kończak

 

jednolity identyfikator aktu http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=6645

 

Lista wiadomości