2015 rok

UCHWAŁA NR LVI/299/14 RADY GMINY TUREK z dnia 23 października 2014 r.


Uchwała Nr LVI/299/14
Rady Gminy Turek


z dnia 23 października 2014 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art.5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), w związku z pkt 1 i pkt 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2015 r. (M.P. z 2014 r., poz. 718) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok:

1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m² powierzchni - 0, 88 zł.

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni - 4,51 zł.

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m² powierzchni - 0,14 zł.                                                                                           

2. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – od 1 m² powierzchni użytkowej - 0,30 zł.

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m² powierzchni użytkowej - 22,76 .

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m² powierzchni użytkowej - 10,65 zł.

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1 m² powierzchni użytkowej - 4,63 zł.

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m² powierzchni użytkowej - 3,82 zł.

3. Od budowli - 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 i ma zastosowanie do wymiaru podatku na 2015 rok.


Przewodniczący Rady
/-/ Edward Kończak

Lista wiadomości
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
w sprawie opłaty targowej na 2015 rok
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2015 rok
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.