2015 rok

UCHWAŁA NR LVI/304/14 RADY GMINY TUREK z dnia 23 października 2014 r.


Uchwała Nr LVI/304/14

Rady Gminy Turek

z dnia 23 października 2014 r.

w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 6 lit. „b” ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity z 2013 r., poz. 1381) ,art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października .2002r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 , poz. 465), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2014 r. poz. 849 ze zm.), oraz art. 47 § 4 „a” ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2012 r. poz.749 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości należnych od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. Poboru inkasa będą dokonywać sołtysi:

1. Lewandowski Zbigniew na terenie sołectwa Albertów,

2. Przysło Jacek na terenie sołectwa Budy Słodkowskie,

3. Woźniak Anna na terenie sołectwa Cisew,

4. Ignasiak Bożena na terenie sołectwa Chlebów ,

5. Bukowski Jan na terenie sołectwa Dzierżązna,

6. Majcherek Stanisław na terenie sołectwa Grabieniec,

7. Staszak Stanisław na terenie sołectwa Kalinowa ,

8. Klimczak Piotr na terenie sołectwa Korytków,

9. Kurzawa Arkadiusz na terenie sołectwa Kaczki Średnie,

10. Czekała Sławomir na terenie sołectwa Kowale Księże,

11. Bukowski Krzysztof na terenie sołectwa Obrębizna,

12. Baraniecki Henryk na terenie sołectwa Obrzębin ,

13. Kubiak Kazimierz na terenie sołectwa Pęcherzew,

14. Zagozda Henryk na terenie sołectwa Szadów Księży,

15. Kowalska Marianna na terenie sołectwa Słodków,

16. Przybył Józef na terenie sołectwa Słodków Kolonia ,

17. Rybka Katarzyna na terenie sołectwa Turkowice,

18. Sowiński Adam na terenie sołectwa Wietchinin,

19. Mrzewiński Zbigniew na terenie sołectwa Warenka

20. Frątczak Ryszard na terenie sołectwa Żuki.

§ 3. Wysokość wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso ustala się kwartalnie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc: Uchwała Nr XXVI/153/12 Rady Gminy Turek z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Uchwała Nr XLVII/264/14 Rady Gminy Turek z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/153/12 Rady Gminy Turek z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Uchwała Nr L/273/14 Rady Gminy Turek z dnia 30 maja 2014r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/153/12 Rady Gminy Turek z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=5587Lista wiadomości
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
w sprawie opłaty targowej na 2015 rok
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2015 rok
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.