2020 rok

Uchwała Nr XVI/87/19 Rady Gminy Turek z dnia 25 listopada 2019 r.

Uchwała Nr XVI/87/19
Rady Gminy Turek

z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.), w związku z pkt 1 i pkt 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2019 r. (M.P. 2019 poz. 738) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok:

1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m² powierzchni – 0,94 zł,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - od 1 ha powierzchni – 4,71 zł,

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m² powierzchni – 0,20 zł,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - od 1 m² powierzchni – 3,09 zł.

2. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – od 1 m² powierzchni użytkowej – 0,45 zł,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1m² powierzchni użytkowej – 23,52 zł,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m² powierzchni użytkowej – 10,99 zł,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1 m² powierzchni użytkowej – 4,78 zł,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m² powierzchni użytkowej – 4,00 zł.

3. Od budowli - 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i ma zastosowanie do wymiaru podatku na 2020 rok. 

 

Pzrewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

 

Informacja o opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym:

 

Lista wiadomości
w sprawie opłaty targowej na 2020 rok
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2020 rok
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2020 rok