2020 rok

Uchwała Nr XVI/89/19 Rady Gminy Turek z dnia 25 listopada 2019 r.

Uchwała Nr XVI/89/19
Rady Gminy Turek

z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 1256 ze zm.), Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P. z dnia 18 października 2019 r. poz. 1017) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2019  r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P. z dnia 18 października 2019 r. poz. 1017) z kwoty 58,46 zł do kwoty 44,00 zł.

§ 2. Kwota 44,00 zł stanowi podstawę do wymiaru podatku rolnego na 2020 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i ma zastosowanie do wymiaru podatku na 2020 rok.

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

 

Informacja o opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym:

Lista wiadomości
w sprawie opłaty targowej na 2020 rok
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2020 rok
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2020 rok