2020 rok

Uchwała Nr XVI/91/19 Rady Gminy Turek z dnia 25 listopada 2019 r.

Uchwała Nr XVI/91/19
Rady Gminy Turek

z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie opłaty targowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt. 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r., poz.1170 ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz.900 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie Gminy Turek.

§ 2. Ustala się następujące stawki dzienne opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży:

1. Od sprzedaży zwierząt:

1) za konia /1szt./ 9,00 zł,

2) za krowę /1szt./ 9,00 zł,

3) za jałowiznę i źrebięta /1 szt./ 6,80 zł,

4) za cielęta /1 szt./ 6,80 zł,

5) trzoda chlewna

a) za prosięta /1 szt./ 1,50 zł,

b) za sztuki duże /1 szt./ 3,00 zł.

2. Z tytułu sprzedaży produktów rolnych z samochodu ciężarowego lub wozu konnego - 7,00 zł.

3. Z tytułu sprzedaży artykułów przemysłowych i spożywczych z:

1) samochodu ciężarowego powyżej 2 ton 25 zł,

2) samochodu ciężarowego poniżej 2 ton i samochodu osobowego 18 zł.

4. Z tytułu wystawienia do sprzedaży artykułów przemysłowych /z ręki, kosza/ 5 zł.

5. Z tytułu wystawienia artykułów spożywczych i przemysłowych do sprzedaży w gastronomii  obwoźnej – 30 zł.

6. Z tytułu wystawienia do sprzedaży artykułów na straganach, ekspozyturach, stołu lub ziemi o powierzchni:

1) do 6 m2 –12 zł,

2) od 6 –15 m2 – 17 zł,

3) powyżej15 m2 – 23 zł.

§ 3. 1. Opłatę targową wprowadza się na targowisku oraz we wszystkich innych miejscach na terenie gminy Turek, w których prowadzona jest sprzedaż.

2. Opłatę targową pobiera w drodze inkasa Pani Jadwiga Kowalska, zam. Cisew, za wynagrodzeniem w wysokości 60% zebranej opłaty targowej.

3. Inkasent zobowiązany jest do dokonania wpłat pobranych opłat targowych, w kasie Urzędu Gminy Turek w terminie do 5 każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni z wyjątkiem ostatniego miesiąca roku, za który wpłaty należy dokonać do dnia 31 grudnia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

 

Informacja o opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym:

Lista wiadomości
w sprawie opłaty targowej na 2020 rok
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2020 rok
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2020 rok