UCHWAŁA NR XVI/90/19 RADY GMINY TUREK z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XVI/90/19
Rady Gminy Turek

z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.1170 ze zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 r. (M.P. 2019 r., poz. 1020) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 r. (M.P. 2019 r., poz. 1170) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony a poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 578,00 zł     

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 786,00 zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 934,00 zł

2) od samochodów ciężarowych posiadających dokument poświadczający spełnienie normy jakościowej dotyczącej emisji spalin EURO 5 lub EURO 6, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton a poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 250,00 zł

b) powyżej 5,5tony do 9 ton włącznie - 440,00 zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 540,00 zł

2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą:

1) od ciągników siodłowych lub balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony a poniżej 12 ton – 1.338,00 zł

2) od ciągników siodłowych lub balastowych posiadających dokument poświadczający spełnianie normy jakościowej dotyczącej emisji spalin EURO 5 lub EURO 6, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony a poniżej 12 ton  -930,00 zł

3. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton a poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 428,00 zł

4. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

1) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 724,00 zł

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1.586,00 zł

2) od autobusów posiadających dokument poświadczający spełnianie normy jakościowej dotyczącej emisji spalin EURO 5 lub EURO 6, o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 650.00 zł

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1.400,00 zł

5. Dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi-dwie - 1.382,00  zł

- o liczbie osi-trzy - 1.366,00 zł

- o liczbie osi-cztery i więcej -1.354,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 29 ton:

- o liczbie osi-dwie -1.826,00 zł

- o liczbie osi-trzy -1.806,00 zł

- o liczbie osi-cztery i więcej -1.790,00 zł

c) równej lub wyższej niż 29 ton:

- o liczbie osi-dwie - 2.464,00 zł

- o liczbie osi-trzy - 2.452,00 zł

- o liczbie osi-cztery i więcej - 2.428,00 zł

2) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi – dwie - 1.876,00 zł

- o liczbie osi – trzy i więcej - 1.856,00 zł

b) powyżej 36 ton:

- o liczbie osi – dwie – 1.540,00 zł

- o liczbie osi – trzy i więcej – 1.685,00 zł

3) Od przyczep lub naczep z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi – jedna - 642,00 zł

- o liczbie osi – dwie - 636,00 zł

- o liczbie osi – trzy i więcej - 722,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton a do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi – jedna - 1.286,00 zł

- o liczbie osi – dwie - 1.264,00 zł

- o liczbie osi – trzy i więcej - 1.250,00 zł

c) powyżej 36 ton:

- o liczbie osi – jedna - 1.140,00 zł

- o liczbie osi – dwie - 1.140,00 zł

- o liczbie osi – trzy i więcej - 1.140,00 zł

6. Dla pojazdów z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi – dwie - 1.422,00 zł

- o liczbie osi – trzy - 1.406,00 zł

- o liczbie osi – cztery i więcej - 1.392,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 29 ton:

- o liczbie osi – dwie - 1.882,00 zł

- o liczbie osi - trzy - 1.862,00 zł

- o liczbie osi – cztery i więcej - 1.844,00 zł

c) równej lub wyższej niż 29 ton:

- o liczbie osi – dwie - 2.500,00 zł

- o liczbie osi – trzy - 2.442,00 zł

- o liczbie osi – cztery i więcej - 2.560,00 zł

2) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 31 ton:

- o liczbie osi – dwie - 1.894,00 zł

- o liczbie osi – trzy i więcej - 1.876,00 zł

b) równej lub wyższej niż 31 ton a mniejszej niż 40 ton:

- o liczbie osi – dwie - 2.024,00 zł

- o liczbie osi – trzy i więcej - 1.834,00 zł

c) równej lub wyższej niż 40 ton:

- o liczbie osi – dwie - 2.452,00 zł

- o liczbie osi – trzy i więcej - 2.660,00 zł

3) Od przyczep lub naczep z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi – jedna - 662,00 zł

- o liczbie osi – dwie - 656,00 zł

- o liczbie osi – trzy i więcej - 1.004,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton a do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi – jedna - 1.322,00 zł

- o liczbie osi – dwie - 1.376,00 zł

- o liczbie osi – trzy i więcej - 1.296,00 zł

c) powyżej 36 ton:

- o liczbie osi – jedna - 1.670,00 zł

- o liczbie osi – dwie - 1.808,00 zł

- o liczbie osi – trzy i więcej - 1.638,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

 

Informacja o opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym: