WZORY FORMULARZY PODATKOWYCH

Uchwała Nr XL/248/17
Rady Gminy Turek


z dnia 20 listopada 2017 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1892), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821), Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące wzory formularzy podatkowych:

a) w podatku od nieruchomości:

- dla  osób fizycznych - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

- dla osób prawnych - deklaracja na podatek od nieruchomości, załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

b) w podatku rolnym:

- dla osób fizycznych - informacja o gruntach, załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

- dla osób prawnych - deklaracja na podatek rolny, załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

c) w podatku leśnym:

- dla osób fizycznych - informacja o lasach, załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,

- dla osób prawnych - deklaracja na podatek leśny, załącznik nr 6 do  niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVI/82/15 Rady Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.        

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.


Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda


Załączniki:Informacja o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym: