2006

UCHWAŁA NR XXXIV/197/06 RADY GMINY TUREK z dnia 16 marca 2006 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/197/06
RADY GMINY TUREK
z dnia 16 marca 2006 r.
 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/187/05 Rady Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2006 rok
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. nr 118, poz. 1112, ze zmianami z 2003 r. Dz.U. nr 90, poz. 844, Dz.U. nr 137, poz. 1304, Dz.U. nr 203, poz. 1966, Dz.U. nr 213, poz. 2081 , z 2004 r. Dz.U. nr 96, poz. 959, Dz.U. nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Dz.U. nr 10, poz. 71, Dz.U. nr 167, poz. 1397, Dz.U. nr 181, poz. 1526 i Dz.U. nr 179, poz. 1487) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXIV/187/05 Rady Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:
 
1. § 4 regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:
"1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1)    udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów;
2)    osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym;
3)    skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych;
4)    skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom;
5)    aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną;
6)    inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych;
7)    udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
8)    opieka nad samorządem uczniowskim lub  innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;
9)    inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
10)  skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego;
11)  adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi;
12)  skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy;
13)  realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż dwa miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.
3. Dodatek motywacyjny przyznaje się w wysokości:
1)    2% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego,
2)    10% otrzymywanego przez dyrektora szkoły wynagrodzenia zasadniczego,
3)    20% otrzymywanego przez dyrektora zespołu wynagrodzenia zasadniczego,
4)    5% otrzymywanego przez wicedyrektora szkoły (zespołu) wynagrodzenia zasadniczego.
4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły - Wójt działający w imieniu pracodawcy.
5. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia."
 
2. § 5 ust. 3 regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:
"Wysokość dodatku funkcyjnego określa poniższa tabela:
 
Lp.
Stanowisko
Miesięcznie w złotych
od
do
1.
Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu liczącej:
-    do 8 oddziałów
-    od 9 i więcej oddziałów
 
192
224
 
446
500
2.
Wicedyrektor szkoły (zespołu)
192
446
3.
Wychowawca klasy:
-    w szkole podstawowej i gimnazjum
 
18
 
27
4.
Doradca metodyczny i nauczyciel konsultant
Opiekun stażu
15
15
 
§ 2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
/Ireneusz Kolenda/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
do Uchwały Nr XXXIV/197/06 Rady Gminy Turek z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/187/05 Rady Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2006 rok
 
 
            Wprowadzone zmiany do Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek na 2006 rok wynikają z konieczności doprecyzowania postanowień uchwały oraz dostosowania do obowiązujących przepisów prawa.
            Projekt zmian do Regulaminu wynagradzania został uzgodniony ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Zarządem Oddziału Gminy Turek.
 
                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                             / Ireneusz Kolenda /
Lista wiadomości
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Turek.
w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic na terenie Gminy Turek
w sprawie podziału Gminy Turek na okręgi wyborcze , określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu .
w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Turek .
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Turek za 2005 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2006 rok
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/187/05 Rady Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2006 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2006 rok
w sprawie : zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Żuki
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/160/05 Rady Gminy Turek z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym, na realizacje zadania inwestycyjnego p.n. " Budowa drogi Turkowice - Żuki"
w sprawie: uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Turek.
sprawie: przyjęcia zaktualizowanego "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Turek"
w sprawie: zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny".
w sprawie : przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006 .
w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Turek