2006

Uchwała nr XXXVIII /202/06 Rady Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2006r

 
 
 
 
Uchwała nr XXXVIII /202/06       
Rady Gminy Turek
z dnia 29 czerwca 2006r
 
w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz  ustalenia ich numerów i granic na terenie Gminy Turek
 
           Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r nr 142 , poz.1591 ze zmianami oraz art. 30 ust. 2 i 3 i art. 31 ust.1 i 2 ustawy z dnia  16 lipca 1998 r Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw/ Dz.U z 2003 r Nr 159 , poz.1547 ze zmianami / na wniosek Wójta Gminy Turek Rada Gminy Turek uchwala co następuje :
 
§ 1.
 
Tworzy się obwody głosowania oraz ustala ich numery i granice zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
 
§ 3.
Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Koninie.
 
§ 4.
Traci moc Uchwała Nr XXXIV/215/02 Rady Gminy Turek z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania , ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji  Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .Uchwałę podaje się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
                                                                                       Przewodniczący Rady
                                                                                      / Ireneusz Kolenda  /
                                                                                                 
 
 
                                                                                                
                                                                                           Załącznik nr 1
                                                                                          do Uchwały nr XXXVIII/202/06
                                                                                           Rady Gminy Turek
                                                                                           z dnia 29 czerwca 2006r.
 
 
Wykaz numerów i granic obwodów utworzonych na podstawie Uchwały nr XXXVIII/202/06 Rady Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic na terenie Gminy Turek
 
 
 
 
 
 
 
 
Numer obwodu
 
Granice obwodu
 
   1
Sołectwa
Chlebów , Kalinowa , Korytków ,  Pęcherzew i Warenka
  
   2
Sołectwa
Kaczki Średnie , Kowale Księże i Wietchinin
 
   3
Sołectwa
Albertów , Budy Słodkowskie , Słodków i Słodków Kolonia
 
   4
Sołectwa
Dzierżązna , Grabieniec,  Obrębizna ,Obrzębin ,Szadów Księży Turkowice i Żuki
 
   5
Sołectwo
Cisew
 
 
 
                                                                      Przewodniczący Rady 
                                                                       / Ireneusz Kolenda /
Lista wiadomości
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Turek.
w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic na terenie Gminy Turek
w sprawie podziału Gminy Turek na okręgi wyborcze , określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu .
w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Turek .
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Turek za 2005 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2006 rok
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/187/05 Rady Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2006 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2006 rok
w sprawie : zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Żuki
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/160/05 Rady Gminy Turek z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym, na realizacje zadania inwestycyjnego p.n. " Budowa drogi Turkowice - Żuki"
w sprawie: uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Turek.
sprawie: przyjęcia zaktualizowanego "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Turek"
w sprawie: zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny".
w sprawie : przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006 .
w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Turek