2007

Uchwała Nr V/33/07 Rady Gminy w Turku z dnia 05 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Chlebów

Uchwała Nr V/33/07
Rady Gminy w Turku
z dnia 05 lutego 2007 r.

w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Chlebów
 
Na podstawie art. 35, art. 40 ust. 2 pkt 1., art. 41 ust. 1 i  art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591) Rada Gminy uchwala:
 
STATUT
Sołectwa Chlebów
 
Rozdział I. Sołectwo i teren jego działania
 
§ 1. W skład sołectwa Chlebów wchodzi wieś Chlebów.
§ 2. Mieszkańcy sołectwa tworzą sołecką wspólnotę samorządową.
§ 3. Sołectwo Chlebów jest jednostką pomocniczą Gminy i wraz z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Turek.
§ 4. Samorząd mieszkańców sołectwa działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1279, Nr 214, poz.1806),
2) uchwały Nr  V/34/03  Rady Gminy z dnia  28 lutego 2003 r., w sprawie statutu Gminy Turek
3) niniejszego statutu.
§ 5. Organizację i zakres działania sołectwa określa niniejszy statut.
§ 6. Teren działania sołectwa obejmuje obszar 458,36 ha.
 
 Rozdział II. Organy Sołectwa.
 
§ 7. 1. Organami Sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie,
2) Sołtys
2. Organem wspomagającym działalność Sołtysa jest Rada Sołecka.
§ 8. 1. Organy Sołectwa obowiązane są dbać o przestrzeganie zasad legalności, samorządności, kolegialności i jawności.
2.Organ wykonawczy Sołectwa co najmniej raz w roku obowiązany jest składać na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swej działalności.
§ 9. Działalność w organach samorządu ma charakter społeczny.
§ 10. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.
2. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy wsi posiadający czynne prawo wyborcze.
§ 11. 1. Zebranie Wiejskie jest zwoływane przez Sołtysa:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek:
a) co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w głosowaniu,
b) Rady Sołeckiej,
c) Wójta Gminy.
2. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek organów i osób, o których mowa w ust.1 pkt 2 powinno być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
§ 12. 1.O termin i miejscu zebrania mieszkańcy sołectwa zawiadamiani są w sposób zwyczajowo przyjęty.
2. Zebranie Wiejskie podejmuje decyzje w formie uchwał, opinii i wniosków.
3. Decyzje na zebraniu wiejskim zapadają zwykłą większością głosów.
4. Dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców Sołectwa. Przepisu tego nie stosuje się w przypadku, gdy zebranie odbywa się w drugim terminie.
§ 13. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:
1) podejmowanie uchwał, wyrażenie opinii i kierowanie wniosków w sprawach określonych w § 27 Statutu.
2) realizacja zadań określonych w § 28 i 29 Statutu,
3) wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej,
4) występowanie do Wójta Gminy z wnioskami o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości Zebrania Wiejskiego,
5) dokonywanie rocznej oceny działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,
6) upoważnienie Sołtysa do wykonywania czynności w ramach zwykłego zarządu 
w stosunku do przekazanego Sołectwu mienia komunalnego,
7) upoważnienie Rady Sołeckiej do pełnienia funkcji stałego komitetu czynów społecznych,
8) wyrażenie zgody na uszczuplenie praw Sołectwa do korzystania z mienia gromadzkiego,
9) zatwierdzenie planu finansowo-rzeczowego Sołectwa.
§ 14. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
§ 15. Sołtys:
1) reprezentuje Sołectwo wobec władz, instytucji, organizacji, osób fizycznych i prawnych,
2) wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne czynności zlecone przez   to zebranie,
3) może zawierać z upoważnienia Zebrania Wiejskiego umowy w zakresie zwykłego zarządu w stosunku do przekazanego Sołectwu mienia komunalnego,
4) prowadzi Zebranie Wiejskie,
5) obowiązany jest informować mieszkańców o realizacji swoich zadań co najmniej raz w roku.
§ 16. 1. Rada Sołecka jest organem wspomagającym Sołtysa i składa się z 3 członków.
2. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.
§ 17. 1. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. Na posiedzenia mogą być zapraszane osoby, których udział w posiedzeniu Rada uzna za wskazany lub konieczny.
2. O posiedzeniach Rady Sołeckiej zawiadamia się miejscowych radnych Rady Gminy.
3. Uchwały Rady Sołeckiej, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków.
                                
Rozdział III. Wygaśnięcie mandatu.
 
§ 18. 1. Mandat Sołtysa i członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:
1) śmierci,
2) zrzeczenia się,
3) odwołania przed upływem kadencji,
4) utraty prawa wybieralności.
2. Wójt Gminy zarządza wybory uzupełniające do organów Sołectwa.
3. Wybory uzupełniające do organów Sołectwa odbywają się wg zasad określonych w § 21 - 24.

Rozdział IV. Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.
 
§ 19. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji samorządu gminy.
2. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza się najpóźniej w okresie 3 miesięcy od dnia wyborów do samorządu gminy.
3. Do czasu wyboru nowego sołtysa, obowiązki sołtysa wykonuje dotychczasowy Sołtys.
§ 20. 1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy, określając miejsce, dzień i godzinę zebrania 
2. Wójt Gminy wyznacza pracownika Urzędu Gminy do obsługi  zebrania wyborczego. Upoważniony pracownik Urzędu Gminy uczestniczy w zebraniu z głosem  doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie statutu sołectwa.
§ 21. 1. Dla dokonania ważnego wyboru organów Sołectwa wymagana jest obecność co najmniej  1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
§ 22.  Czynne i bierne  prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim stałym mieszkańcom Sołectwa.
§ 23. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna składająca się z 2-3 osób wybranych w głosowaniu jawnym spośród uczestniczących w zebraniu mieszkańców.
2. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej  należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2) przygotowanie wyborów,
3) przeprowadzenie głosowania tajnego,
4) ustalenie wyników głosowania,
5) ogłoszenie wyników wyborów.
3. Członek Komisji Skrutacyjnej nie może kandydować do władz Sołectwa.
4. Z wykonania swoich czynności Komisja Skrutacyjna sporządza protokół, który powinien zawierać:
1) skład komisji z podziałem na funkcje,
2) ilość osób biorących udział w głosowaniu,
3) ilość kandydatów do organów Sołectwa,
4) ilość głosów oddanych, w tym ważnych i nieważnych,
5) ilość głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów,
6) wskazanie kandydatów, którzy zostali wybrani do organów Sołectwa.
5. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej.
§ 24. 1. Kandydatem na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej może być mieszkaniec sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze.
2. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się zwykłą  większością głosów w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Prawo zgłaszania kandydatów posiada wyłącznie stały  mieszkaniec Sołectwa uprawniony do głosowania.
4. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
5. Komisja sporządza karty do głosowania umieszczając na nich nazwiska kandydatów  w  kolejności zgłoszenia.
6. Głosujący oddaje głos na tego kandydata, którego nazwisko pozostawił nieskreślone.
7. Głos jest nieważny jeśli karta do głosowania:
1) jest całkowicie przekreślona,
2) zawiera większą ilość nieskreślonych kandydatów niż miejsc w  organach Sołectwa,
3) jest  inna niż sporządzona przez  Komisję Skrutacyjną.
8. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są oddzielnie.
9. Sołtysem zostaje wybrany ten kandydat, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów.
10. Członkiem Rady Sołeckiej zostaje ten kandydat, który uzyskał największą ilość ważnie oddanych głosów. W przypadku równej ilości głosów uniemożliwiającej wybór tych samych osób na członków Rady Sołeckiej, przeprowadza się wybory ponownie, aż do skutku.
§ 25. Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przed upływem kadencji następuje  w tym samym trybie co wybór.
§ 26. Wszelkie sprawy sporne i protesty mieszkańców związane z wyborami Sołtysa i członków Rady Sołeckiej rozpatruje Wójt  Gminy i podejmuje w tym zakresie stosowne decyzje.

Rozdział V. Zadania Sołectwa.
 
§ 27. Do zadań samorządu mieszkańców Sołectwa  należy:
1) rozpatrywanie spraw socjalno – bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej sportu i wypoczynku.
2) kształtowanie odpowiednich stosunków współżycia mieszkańców,
3) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, a zwłaszcza w zakresie utrzymania porządku, spokoju i czystości.
§ 28. 1. Samorząd mieszkańców wsi realizuje swoje zadania, określone w § 27 poprzez:
1) podejmowanie uchwał 
2) opiniowanie spraw o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, 
3) wnioskowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza  poza możliwości sołectwa,
4)  współuczestnictwo w pracach Rady Gminy poprzez udział sołtysów w obradach sesji Rady Gminy, współpracę z komisjami Rady Gminy oraz radnymi z terenu sołectwa.
2. Uchwały podejmowane przez samorząd mieszkańców wsi nie mogą naruszać  uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji w sprawach określonych w § 27 pkt 1 niniejszego statutu.
3. Uchwały i wnioski samorząd mieszkańców wsi przekazuje Wójtowi Gminy, który może rozważyć zasadność  ich realizacji.
§ 29. Zadania określone w § 27 pkt 2 samorząd mieszkańców  realizuje poprzez:
1) kształtowanie wspólnie z istniejącymi organizacjami, instytucjami i związkami wyznaniowymi właściwych postaw mieszkańców, a w szczególności  wzajemnego szacunku, uczciwości, skromności, gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury współżycia mieszkańców, propagowania gospodarności, dyscypliny społecznej oraz poszanowania praw i wartości moralnych,
2) podejmowanie działań mających na celu likwidację sporów i konfliktów sąsiedzkich,
3) zwalczanie chuligaństwa, pijaństwa i narkomanii, wandalizmu oraz zapobieganie demoralizacji dzieci i młodzieży.
§ 30. Zadania określone w § 27 pkt 3 Statutu realizowane są przez:
1) inicjowanie czynów społecznych,
2) dbałość o stan sanitarny, porządek i estetykę wsi – udział w konkursach w tym zakresie,
3) uczestniczenie w akcjach i innych przedsięwzięciach z zakresu profilaktyki zdrowotnej, 
4) organizowanie różnych form opieki społecznej, pomocy sąsiedzkiej i innej dla mieszkańców niepełnosprawnych oraz w podeszłym wieku, dotkniętych klęskami lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
5) występowanie z inicjatywą i uczestniczenie w przedsięwzięciach mających na celu zapewnienie opieki, organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, ich wychowania i wypoczynku,
6) inicjowanie i udział w organizowaniu imprez o charakterze kulturalno-oświatowym i sportowym,
7) podejmowanie działań mających na celu umocnienie bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz przeciwdziałania marnotrawstwu mienia komunalnego,
8) organizowanie mieszkańców do działań mających na celu poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej w Sołectwie.
§ 31. Sołectwo może uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w kodeksie postępowania administracyjnego dla organizacji społecznych i w związku z tym może brać udział w tym postępowaniu organ wykonawczy Sołectwa.
§ 32. Do realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może nawiązać kontakty z samorządami mieszkańców sąsiednich Sołectw, zawierać porozumienia określające zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały, wyrażać opinię i kierować wnioski do odpowiednich organów.
 

Rozdział VI. Gospodarka finansowa Sołectwa.
 
§ 33. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza    dochodami  z tego źródła.
2. Rada Gminy nie może uszczuplić dotychczasowych praw sołectwa do  korzystania z mienia komunalnego bez zgody zebrania wiejskiego. Sołectwo ma prawo pobierania opłat za korzystanie z tego mienia (dzierżawa, najem, użytkowanie) przez osoby trzecie i przeznaczenia go na potrzeby sołectwa.
3. Przekazywanie sołectwu składników mienia komunalnego do korzystania następuje na podstawie zarządzenia Wójta  Gminy.
4. Wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom wsi prawa własności, użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe, zwane dalej mieniem gromadzkim pozostają nienaruszone.
§ 34. 1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Gminy.
2. Organ nadzoru ma prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących  organizacji i funkcjonowania sołectwa, może dokonywać wizytacji i uczestniczyć w zebraniach organów sołectwa oraz dokonywać oceny pracy tych organów.
3. Kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Wójt Gminy. Wójt obowiązany jest do czuwania, by mienie sołectwa nie było narażone na szkodę i uszczuplenie. Wójt Gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy Urzędu Gminy  mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących  funkcjonowania sołectwa. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę działalności finansowej Sołectwa.
4. Wójt Gminy może zawiesić wykonanie uchwały zebrania wiejskiego lub decyzji organu wykonawczego samorządu mieszkańców jeżeli uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. Uchylić uchwałę może natomiast Rada Gminy  na sesji.
5. Wójt Gminy może zawiesić w czynnościach Sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie wiejskie, jeżeli swoim postępowaniem narusza przepisy prawa, nie wykonuje swoich obowiązków lub dopuścił się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.
§ 35. 1. Fundusze Sołectwa mogą składać się z:
1) wydzielonych przez Radę Gminy środków finansowych w ramach budżetu Gminy  
2) dobrowolnych wpłat,
3) środków uzyskanych z organizowanych przez samorząd przedsięwzięć,
4) dochodów uzyskiwanych ze składników mienia gromadzkiego i komunalnego pozostającego w dyspozycji Sołectwa.
2. Wydatkowanie środków finansowych przez Sołectwo następuje zgodnie z  rocznym planem finansowo – rzeczowym Sołectwa.
3. Plan finansowo – rzeczowy Sołectwa zatwierdza Zebranie Wiejskie.
4. Gospodarka finansowa Sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu Gminy i Gminy.

VII. Postanowienia końcowe.
 
§ 36. Zmiany statutu uchwala Rada Gminy  z własnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania  Wiejskiego.
§ 37. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Sołtysowi.
§ 38. Traci moc uchwała Nr VI/54/99 Rady Gminy Turek z dnia 11.03.1999 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw.
§ 39. Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
                                                                          Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                  /Ireneusz Kolenda/
Lista wiadomości