2007

Uchwała Nr XIII/97/07 Rady Gminy Turek z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku.


Uchwała Nr XIII/97/07
Rady Gminy Turek
z dnia 28 grudnia 2007 r.
 
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku.
 
       Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6, art. 18 ust. 1 i 2 lit h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów prawnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 68, poz. 449) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Wprowadza się zmiany do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku uchwalonego Uchwałą Nr XXIV/124/07 Rady Gminy Turek z dnia 29 listopada 2004 r., które określają § 2, § 3 i § 4 niniejszej uchwały.

§ 2.
§ 4 Statutu otrzymuje brzmienie:
㤠4.
1. Ośrodek realizuje zadania Gminy Turek z zakresu pomocy społecznej.
2. Ośrodek prowadzi postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych.
3. Do zadań ośrodka należy przyznawanie i wypłata zaliczki alimentacyjnej oraz podejmowanie postępowania wynikającego z obowiązujących przepisów wobec dłużników alimentacyjnych.
4. Ośrodek realizuje programy z zakresu pomocy społecznej.
5. W zakresie postępowania administracyjnego, prowadzonego w związku z realizowanymi zadaniami, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku działa jako organ I instancji.
6. Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej wydaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie pisemnego upoważnienia Wójta Gminy.”

§ 3.
§ 6 Statutu otrzymuje brzmienie:
㤠6.
1. Ośrodek jest gminna jednostką organizacyjną.
2. Ośrodek realizuje zadania należące do właściwości gminy.
3. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą:
a. kierownik Ośrodka,
b. główny księgowy,
c. pracownicy socjalni,
d. stanowiska ds. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej,
e. pracownicy innych specjalności w zależności od potrzeb.
4. Kierownik Ośrodka zapewnia sprawne funkcjonowanie Ośrodka, warunki pracy oraz organizuje pracę biurową i środowiskową.
5. Obowiązki poszczególnych pracowników regulują zakresy czynności opracowane przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
6. System kontroli wewnętrznej w Ośrodku wynika z pełnionych funkcji i powierzonych obowiązków.
7. Ośrodek gospodarując mieniem komunalnym zapewnia jego ochronę.”
 
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
   
                                         
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
                                                                                            Przewodniczący Rady
                                                                                             / Ireneusz Kolenda /
 

 
Lista wiadomości