2009

UCHWAŁA NR XXXI/198/09 RADY GMINY TUREK z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji wodno-kanalizacyjnych ponad kwotę określoną w bud

 
UCHWAŁA NR XXXI/198/09
RADY GMINY TUREK
z dnia 14 grudnia 2009 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji wodno-kanalizacyjnych ponad kwotę określoną w budżecie Gminy
 
       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit e, art. 10 ust.1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/172/09 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2009 r., w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji wodno-kanalizacyjnych ponad kwotę określoną w budżecie Gminy, wprowadza się następujące zmiany:
 
-  Paragraf  pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:
 
„ §1 W ramach powierzonej realizacji inwestycji zostaną wykonane w latach 2009-2014 w zakresie gospodarki wodno-ściekowej następujące zadania:
1. Budowa sieci kanalizacyjnych w miejscowości Obrzębin i Słodków Kolonia.
2. Budowa sieci kanalizacyjnych w miejscowości Cisew.
3. Budowa sieci kanalizacyjnych w miejscowości Żuki.
4. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Słodkowie.
5. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dzierżąznej.
6. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kaczkach Średnich.
7. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Cisewie”.

-   Paragraf drugi otrzymuje następujące brzmienie:

1. Z tytułu realizacji wymienionych w § 1 inwestycji na jej terenie  Gmina Turek zobowiązuje się do przekazania w okresie cyklu inwestycyjnego 2009 – 2014 r., Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie środków finansowych na przygotowanie i realizację inwestycji w wysokości różnicy pomiędzy całkowitym kosztem inwestycji, a uzyskaną pomocą finansową z Funduszu Spójności i innych źródeł w szacunkowej kwocie 9.691.258,61 zł (brutto), co stanowić będzie około 30% kosztów realizowanych inwestycji.
2. Zaciągnięte zobowiązania zostaną pokryte z podatku od nieruchomości od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŚiGW).
3. Planowany podział środków na poszczególne lata przedstawia się następująco:
1) w 2009 r. -  440.211,01 zł
2) w 2010 r. - 172.307,60 zł
3) w 2011 r. - 2.269.685,00 zł
4) w 2012 r. - 2.269.685,00 zł
5) w 2013 r. - 2.269.685,00 zł
6) w 2014 r. - 2.269.685,00 zł

4. W 2009 r. Gmina zobowiązuje się do przekazania środków finansowych na sfinansowanie kosztów dokumentacji technicznej na zadania z zakresu kanalizacji sanitarnej dla obiektów realizowanych na jej terenie, oraz tytułem utrzymania Jednostki Realizującej Projekt  tj. kwotę 440.211,01 zł (brutto).
 
§ 2. W pozostałym zakresie Uchwała Nr XXVIII/172/09 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2009 r. pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                      Przewodniczący Rady
                                                                                        /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXI/198/09
Rady Gminy Turek
z dnia 14 grudnia 2009 r.

       Zgodnie z informacją Pełnomocnika Realizacji Projektu, działającego w imieniu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie wniosek aplikacyjny o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Spójności projektu pn.: „Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej na Terenie Gmin Członkowskich ZMWiK w Subregionie Konińskim został złożony w listopadzie 2009r. Ze względu na procedurę konkursową i unijną należy zakładać, że decyzja Komisji Europejskiej o dofinansowanie Projektu zapadnie najwcześniej do końca III kwartału 2010 r. Biorąc pod uwagę ww. okoliczności roboty budowlane będą realizowane nie wcześniej niż w 2011 r.
        W takiej sytuacji należało podjąć niniejszą uchwałę zmieniającą okres realizacji inwestycji.
 

                                                                                         Przewodniczący Rady
                                                                                          /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
 

 
Lista wiadomości