2009

UCHWAŁA NR XXXI/199/09 RADY GMINY TUREK z dnia 14 grudnia 2009 r.

 
UCHWAŁA NR XXXI/199/09
RADY GMINY TUREK
z dnia 14 grudnia 2009 r.

 
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
 
       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), oraz § 2, § 3, i § 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33), Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
§ 1. Określa się następujące wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie lub zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 
I. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia lub zmianę posiadanego zezwolenia na obieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:

1. Powinien posiadać aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego;
2. Powinien dysponować pojazdami sprawnymi technicznie o konstrukcji pozwalającej na załadunek i wyładunek odpadów komunalnych w sposób nie powodujący zanieczyszczeń środowiska i oznakowanymi w sposób umożliwiający identyfikację świadczącego usługi;
3. Pojazdy winny być wyposażone w odpowiednie narzędzia umożliwiające ręczne uprzątnięcie odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych.
4. Posiadać właściwe urządzenia do zbierania odpadów komunalnych, spełniające wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek tj. pojemniki, kontenery lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, a w szczególności do zbierania odpadów w sposób selektywny i umożliwiający zorganizowanie i wprowadzenie dla swoich klientów systemu zbiórki: surowców wtórnych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów z budowy i wielkogabarytowych;
5. Powinien dysponować bazą transportową zapewniającą parkowanie, garażowanie i serwisowanie pojazdów i urządzeń przeznaczonych do świadczenia usług komunalnych;
6. Powinien zapewnić możliwość mycia i dezynfekcji pojazdów i urządzeń do zbierania odpadów i utrzymywania ich w należytym stanie sanitarno - higienicznym;
7. Ma obowiązek posiadać aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów, wydane na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.);
8. Posiadać sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem, pozwalającym na prowadzenie ewidencji gospodarowania odpadami, a w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca przedsiębiorca jest zobowiązany sporządzić i przekazać Wójtowi Gminy Turek wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły;
9. Powinien posiadać aktualną umowę umożliwiającą przekazanie odpadów do dalszego przetworzenia lub unieszkodliwienia przez instalację wymienione w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami. Miejscami odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu gminy Turek są:
- Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie, ul. Sulańska 13, 62-510 Konin,
- Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków
- Składowisko Odpadów Komunalnych – Psary, ul. Komunalna 8, 62-731 Przykona.
10. Przedsiębiorca jest zobowiązany prowadzić działalność zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek.
 
II. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia lub zmianę posiadanego zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

1. Powinien posiadać aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego;
2. Powinien dysponować pojazdami asenizacyjnymi, spełniającymi wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617) i oznakowanymi w sposób umożliwiający identyfikację świadczącego usługi;
3. Powinien dysponować bazą transportową zapewniającą parkowanie, garażowanie i serwisowanie pojazdów przeznaczonych do świadczenia usług komunalnych w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
4. Powinien zapewnić możliwość mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych i utrzymywania ich w należytym stanie sanitarno - higienicznym;
5. Posiadać sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem, pozwalającym na prowadzenie ewidencji gospodarowania odpadami, a w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca przedsiębiorca jest zobowiązany sporządzić i przekazać Wójtowi Gminy Turek wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły;
6. Powinien udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną;
7. Przedsiębiorca jest zobowiązany prowadzić działalność zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek.
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Turek, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.
 
 
                                                                                  Przewodniczący Rady
                                                                                   /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXI/199/09
Rady Gminy Turek
z dnia 14 grudnia 2009 r.
 
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 
       Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw, w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753 z późn. zm.) wprowadziła w ustawie z dnia z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) zmiany w art. 7 ust. 3a, które nakładają na Radę Gminy obowiązek określenia w drodze uchwały wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
       Wobec powyższego podjęcie uchwały należy uznać za celowe i uzasadnione.
 
 
                                                                                   Przewodniczący Rady
                                                                                   /-/ Ireneusz Kolenda
 

 
Lista wiadomości