2009

UCHWAŁA Nr XXXI/200/09 RADY GMINY TUREK z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok

 
Uchwała Nr XXXI/200/09
Rady Gminy Turek
z dnia 14 grudnia 2009 r.
                                 
                                 
w sprawie  zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok
 
 
       Na podstawie art. 18 ust.2  pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.  Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr XXIII/147/08 Rady Gminy Turek z dnia  30 grudnia 2008 r. w sprawie  budżetu na 2009 rok., zmienionej:
- Uchwałą Nr XXIV/155/09 Rady Gminy Turek z dnia 23.02.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok,
- Zarządzeniem Nr 7/09 Wójta Gminy Turek z dnia 25.03.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok,
- Zarządzeniem Nr 16/09 Wójta Gminy Turek z dnia 21.04.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.,
- Uchwałą Nr XXIV/160/09 Rady Gminy Turek z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.,
- Zarządzeniem Nr 21/09 Wójta Gminy Turek z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
- Uchwałą Nr XXVII/163/09 Rady Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie  na 2009 r.
- Zarządzeniem Nr 36/09 Wójta Gminy Turek z dnia 4 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
- Uchwałą Nr XXVIII/178/09 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.
- Zarządzeniem Nr 46/09 Wójta Gminy Turek z dnia 14 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.
- Uchwałą Nr XXIX/183/09 Rady Gminy Turek z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.
- Zarządzeniem Nr 49/09 Wójta Gminy Turek z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok.
- Zarządzeniem Nr 52/09 Wójta Gminy Turek z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok.
 
wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy kwotę 17.522.431,45 zł. zastępuje się kwotą 17.691.981,84  zł.
- dochody bieżące kwotę  17.142.431,45 zł. zastępuje się kwotą 17.213.981,84  zł.
- dochody majątkowe kwotę 380.000,00 zł. zastępuje się kwotą  478.000,00 zł.
  
2. W § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy kwotę 19.081.329,04 zł. zastępuje się  kwotą 19.250.879,43 zł. 
 
3. W § 2 ust. 2 pkt. 1 wydatki  bieżące kwotę 14.892.310,04 zł. zastępuje się kwotą 14.993.760,43zł.
 
4. W § 2 ust. 2 pkt 2 do uchwały budżetowej,  wydatki majątkowe kwotę  4.189.019,00 zł. zastępuje się kwotą  4.257.119,00  zł.
 
5. W § 6 pkt. 2 do uchwały budżetowej przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej  kwotę 600.000,00 zł. zastępuje się kwotą 534.845,00, wydatki kwotę 653.300,00 zł. zastępuje się kwotą 588.145,00 zł.

6 . W załączniku Nr 1 „dochody ” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając dochody budżetu o kwotę  169.550,39 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:   
      
a) w planie dochodów zwiększa się:
dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 o kwotę  98.000,00 zł. pl. po zm.            346.000,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 0920               50.000,00 zł.                               90.000,00 zł.
dz. 756 rozdz. 75618 § 0460               15.000,00 zł.                               60.000,00 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 2008                      47,86 zł.                               54.192,37 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 2009                        2,53 zł.                                 2.869,02 zł.                      
dz. 900 rozdz. 90020 § 0400                  6.500,00 zł.                                8.500,00 zł
7. W załączniku Nr 2 „ wydatki” do uchwały budżetowej wprowadza  się zmiany, zwiększając  wydatki budżetu o kwotę  169.550,39 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie wydatków wprowadza się:
dz. 921 rozdz. 92195 § 6058  388.343,00 zł.
dz. 921 rozdz. 92195 § 6059  241.657,00 zł.
b) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 o kwotę  68.100,00 zł.     pl. po zm.         98.600,00 zł.
dz. 700 rozdz. 70005 § 4590               30.000,00 zł.                            127.500,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85295 § 3110               34.400,00 zł.                              88.000,00 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4018                      40,41 zł.                              42.787,33 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4019                        2,13 zł.                                2.265,21 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4118                        6,43 zł.                                6.816,02 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4119                        0,34 zł.                                   360,85 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4128                        1,03 zł.                                1.048,29 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4129                        0,06 zł.                                     55,50 zł.
dz. 900 rozdz. 90015 § 4260               30.000,00 zł.                            300.000,00 zł.
dz. 900 rozdz. 90095 § 4300                 7.000,00 zł.                              27.000,00 zł.
dz. 921 rozdz. 92195 § 6050             630.000,00 zł.                                            0 zł.
 
c) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 853 rozdz. 85395 § 4218                        0,01 zł.                                 1.530,37 zł.
 
8 . Załącznik Nr 1 „Wydatki majątkowe” do uchwały budżetowej, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z  załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
9.  Załącznik  Nr 2 „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009„  do uchwały budżetowej, otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
10. Załącznik nr 3 „Wydatki na projekty współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz środkami z innych źródeł zagranicznych„ do Uchwały XXVII/163/09 Rady Gminy Turek z dnia 29.06.2009 r., otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                       Przewodniczący Rady
                                                                                        /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
Załączniki:
 
Lista wiadomości