2009

UCHWAŁA Nr XXXI/201/09 RADY GMINY TUREK z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na rok 2010

 
Uchwała Nr XXXI/201/09
Rady Gminy Turek
z dnia 14 grudnia 2009 r.
 
w  sprawie budżetu na rok 2010
 
 
       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d,  i  pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 173, 182, 184, 188 ust. 2 oraz  art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:
 
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w wysokości  17.622.727,00 zł, z tego:
- dochody  bieżące w kwocie     17.070.984,00zł.
- dochody majątkowe w kwocie      551.743,00 zł.
 
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
 
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości
2.504.580,00  zł zgodnie z załącznikiem nr 3;
2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości
158.504,00 zł.
 
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości 19.556.708,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2. 
 
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 14.443.153,46 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  8.007.202,57 zł,
b) dotacje 106.500,00 zł,
w tym:
- podmiotowe dla instytucji kultury 70.000,00 zł - dla  Biblioteki Publicznej Gminy Turek
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem  lub pobranych w nadmiernej wysokości  przez świadczeniobiorców, świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych  5.000,00 zł
- dotacja celowa z  budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji  pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 25.000,00 zł. dla   Powiatowego Związku Spółek Wodnych w Turku  na bieżącą konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych  w wysokości 2%  uzyskanych wpływów z podatku rolnego  3.500,00  zł.
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych  j.s.t. oraz związków gmin  lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących dla Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie  3.000,00 zł.
c) wydatki na obsługę długu   220.000,00 zł, 
2) wydatki majątkowe w 2010 r. w wysokości  5.113.554,54zł. zgodnie z załącznikiem nr 4

3. Kwota wydatków określana w ust. 1 obejmuje:
1) wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.504.580,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;
 
§ 3.1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60.000,00 zł. i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości  59.000,00zł, 
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000,00 zł.
 
§ 4 .1.  Deficyt budżetu w kwocie 1.933.981,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu innych  rozliczeń krajowych.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 5.  
 
§ 5. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości   50.000,00 zł.
2) celową w wysokości 30.000,00 zł.  na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
3) celową w wysokości 60.000,00 zł. na  dopłatę do średnich wynagrodzeń nauczycieli.
 
§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 
1) przychody  500.000,00 zł, 
2) wydatki      437.700,00  zł.
zgodnie z załącznikiem nr 6.
 
§ 7. Ustala się wydatki na projekty współfinansowane środkami z Budżetu Unii Europejskiej oraz środkami z innych źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.
 
§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych  kredytów i pożyczek w kwocie 200.000,00zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. 
   
§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:
 
1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
2) zaciągania kredytów i pożyczek  na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,00 zł;
3)  dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między  paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
4)  tworzenia w trybie przeniesień nowych rozdziałów i paragrafów wydatków w ramach działu, za wyjątkiem kreowania  nowych zadań budżetowych,
5)  przenoszenia wydatków bieżących na wydatki majątkowe i wydatków majątkowych na wydatki bieżące nie więcej niż do 20% planowanych wydatków majątkowych,
6)  dokonywania przeniesień wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,
7)  przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
8)  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 
 
§ 10. Ustala się sumę 200.000,00 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.
 
§ 11. Ustala się inne postanowienia dotyczące wykonania budżetu gminy:
1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku będą przyjmowane na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w 2009 roku i latach poprzednich są przyjmowane na dochody budżetu.
2. Zaliczki na wydatki do rozliczenia mogą być udzielane pracownikom jednostek organizacyjnych gminy na koszty podróży oraz na pokrycie drobnych wydatków do wysokości 1 000,00 zł, a ich rozliczenie musi nastąpić w terminie 14 dni, nie później jednak niż do dnia 28 grudnia 2010r.
3. Pracownikom jednostek budżetowych, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki mogą być udzielane zaliczki stałe na cały rok budżetowy lub na okres krótszy do wysokości 2 000,00 zł. Zaliczki te muszą zostać rozliczone do dnia 28 grudnia 2010 r.
 
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy.
 
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 

                                                                          Przewodniczący Rady
                                                                           /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
Załączniki:

 
Lista wiadomości