2009

UCHWAŁA NR XXVIII/165/09 Rady Gminy Turek z dnia 28.09.2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wych

 
UCHWAŁA NR XXVIII/165/09
Rady Gminy Turek
z dnia 28 września 2009 r.
 
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
 
       Na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z  2006 r. nr 97, poz. 674 ze zmianami) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach (zespole) obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem określonym w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w ust. 1 ustalany jest na dany rok szkolny i zatwierdzany w arkuszu organizacyjnym szkoły (zespołu) przez Wójta Gminy Turek.
 
§ 2. W ramach posiadanych środków finansowych można w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora szkoły (zespołu) od realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lub przyznać dodatkową zniżkę godzin, jeżeli:
a) warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora,
b) w szkole prowadzone są inwestycje i remonty kapitalne,
c) dyrektor wykonuje zadania zlecone przez organ prowadzący.
 
§ 3. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 uchwały odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca  następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.
 
§ 4. Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, obowiązkowy wymiar czasu pracy ustala się obliczając poszczególne części etatu wynikające z prowadzonych zajęć i sumując je. Jeżeli suma przekracza 1, to nadwyżka liczby 1 stanowi nauczycielskie godziny ponadwymiarowe.
 
§ 5. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć z dziećmi i młodzieżą oraz na rzecz dzieci i młodzieży i ich rodzin prowadzonych przez pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach w pełnym wymiarze zajęć wynosi 20 godzin.
2. Przez zajęcia, o których mowa w ust. 1 należy rozumieć zajęcia grupowe i indywidualne wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych.
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXVII/141/05 Rady Gminy Turek z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.
 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 

                                                                                      Przewodniczący Rady
                                                                                       /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 

UZASADNIENIE
 
do Uchwały Nr XXVIII/165/09 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
 
       Zgodnie z art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę określa zasady udzielania i rozmiar obniżek dla nauczycieli sprawujących stanowiska kierownicze oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Ponadto określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3 oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
       W myśl art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela kompetencje wynikające z art. 42 ust. 7 należą do Rady Gminy.
       Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
 
 
 
                                                                                       Przewodniczący Rady
                                                                                       /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
Załączniki:

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lista wiadomości