2009

UCHWAŁA NR XXIV/150/09 RADY GMINY TUREK z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w m. Wietchinin

 
UCHWAŁA NR XXIV/150/09
RADY GMINY TUREK
z dnia 23 lutego 2009 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w m. Wietchinin

       Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami/ Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
§ 1
1/ Wyraża zgodę na odpłatne nabycie na własność od osoby fizycznej działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 295/8 o powierzchni 0,0376 ha położoną w m. Wietchinin, dla której w Sądzie Rejonowym w Turku prowadzona jest księga wieczysta o numerze 5398.
2/ Nieruchomość ta będzie podlegała włączeniu do gminnego zasobu nieruchomości.

§ 2
Nieruchomość powyższa zostanie  nabyta zgodnie z zasadami określonymi ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Nabyta działka przeznaczona zostanie pod poszerzenie drogi gminnej w m. Wietchinin.

§ 3
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Turek.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                                                                                         Przewodniczący Rady
                                                                                         /-/Ireneusz Kolenda/
 
 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIV/150/09   
Rady Gminy Turek
z dnia 23 lutego 2009 r.
   

       Rada Gminy Turek, po zasięgnięciu opinii Komisji Rady, na wniosek Wójta Gminy Turek wyraża zgodę na odpłatne nabycie  na własność od osoby fizycznej działki gruntu oznaczonej  numerem ewidencyjnym 295/8 o powierzchni  0,0376 ha położonej w m. Wietchinin, dla której w Sądzie Rejonowym w Turku prowadzona jest księga wieczysta o numerze 5398. Nabyta działka przeznaczona zostanie pod poszerzenie drogi gminnej w m. Wietchinin.
    

                                                                                                 Przewodniczący Rady
                                                                                                  /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lista wiadomości