2009

UCHWAŁA NR XXIV/149/09 RADY GMINY TUREK z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przetargowe nieruchomości zabudowanych położonych w m. Słodków

 
UCHWAŁA NR XXIV/149/09
RADY GMINY TUREK
z dnia 23 lutego 2009 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przetargowe nieruchomości zabudowanych położonych w m. Słodków

       Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 13 ust.1, art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami/ Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
 § 1
Wyraża zgodę na zbycie przetargowe nieruchomości stanowiących własność Gminy Turek, położonych w m. Słodków tj. czterech budynków gospodarczych usytuowanych na nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi: 82/11 – 0,5900 ha, 82/12 – 0,2752 ha   i 83/4 – 0,5577 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Turku prowadzone są księgi wieczyste nr 28375 i 36906.
 
§ 2
Nieruchomości powyższe powinny zostać zbyte zgodnie z zasadami określonymi ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

§ 3
Wykonanie uchwały zleca  się Wójtowi Gminy Turek.

§  4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                                                                                                 Przewodniczący Rady
                                                                                                 /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIV/149/09
Rady Gminy Turek
z dnia 23 lutego 2009 r.
 
       Rada Gminy Turek, po zasięgnięciu opinii Komisji Rady Gminy Turek, na wniosek Wójta Gminy postanowiła wyrazić zgodę na zbycie przetargowe nieruchomości stanowiących własność Gminy Turek, położonych w m. Słodków tj. czterech budynków gospodarczych usytuowanych na nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi: 82/11 – 0,5900 ha, 82/12 – 0,2752 ha i 83/4 – 0,5577 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Turku prowadzone są księgi wieczyste nr 28375 i 36906.
Pozostawienie w/w nieruchomości na stanie mienia komunalnego w dalszym ciągu, jest bezzasadne.
 
 
                                                                                                   Przewodniczący Rady 
                                                                                                    /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
Lista wiadomości