2009

UCHWAŁA NR XXIV/148/09 RADY GMINY TUREK z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przetargowe nieruchomości, w tym jednej zabudowanej, położonych w m. Żuki

 
UCHWAŁA NR XXIV/148/09
RADY GMINY TUREK
z dnia 23 lutego 2009 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przetargowe nieruchomości, w tym jednej zabudowanej, położonych w m. Żuki

       Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 13 ust.1, art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami/ Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
 § 1
Wyraża zgodę na zbycie przetargowe nieruchomości stanowiących własność Gminy Turek, położonych w m. Żuki:
1/ niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 159/2 o powierzchni 0,1071 ha
dla której w Sądzie Rejonowym w Turku prowadzona jest księga wieczysta nr 27518;
zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 159/1 o powierzchni 0,2269 ha.
2/ dla której w Sądzie Rejonowym w Turku prowadzona jest księga wieczysta o tym samym numerze.
 
§ 2
Nieruchomości powyższe powinny zostać zbyte zgodnie z zasadami określonymi ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 
§ 3
 Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                                                                                                  Przewodniczący Rady
                                                                                                  /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIV/148/09
Rady Gminy Turek
z dnia 23 lutego 2009 r.

       Rada Gminy Turek, po zasięgnięciu opinii Komisji Rady Gminy Turek, na wniosek Wójta Gminy Turek postanowiła wyrazić zgodę na zbycie przetargowe nieruchomości stanowiących własność Gminy Turek, położonych w m. Żuki:
1/ niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 159/2 o powierzchni 0,1071 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Turku prowadzona jest księga wieczysta nr 27518;
2/ zabudowaną oznaczonej numerem ewidencyjnym 159/1 o powierzchni 0,2269 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Turku prowadzona jest księga wieczysta o tym samym  numerze.
       Powyższe nieruchomości stały się zbędne dla gminy z uwagi na likwidację gimnazjum.
                                                                

                                                                                                        Przewodniczący Rady 
                                                                                                        /-/ Ireneusz Kolenda 
 
 
Lista wiadomości