2009

UCHWAŁA NR XXIV/152/09 RADY GMINY TUREK z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w m. Szadów Pański

UCHWAŁA NR XXIV/152/09
RADY GMINY TUREK
z dnia 23 lutego 2009 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w m. Szadów Pański.      
               
       Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 13 ust. 1  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami/ Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
§ 1
1/ Wyraża zgodę na odpłatne nabycie na własność od osób fizycznych działki gruntu oznaczone  numerami ewidencyjnymi:
a) 29/17 o powierzchni 0,0069 ha posiadająca KW nr 42442,
b) 29/15 o powierzchni 0,0022 ha posiadająca KW nr 42443,
c) 29/13 o powierzchni 0,0065 ha posiadająca KW nr 23560,
d) 29/11 o powierzchni 0,0449 ha posiadająca KW nr 23560,
e) 29/9 o powierzchni 0,0023 ha posiadająca Kw nr 23560,
f) 35/3 o powierzchni 0,0281 ha posiadająca KW nr 7229,
g) 35/6 o powierzchni 0,0021 ha posiadająca KW nr 36396,
h) 34/6 o powierzchni 0,0006 ha posiadająca KW nr 36396,
i) 34/3 o powierzchni 0,0149 ha nie posiadająca KW,
j) 54/1 o powierzchni 0,0118 ha posiadająca KW nr 25449,
k) 45/1 o powierzchni 0,0366 ha nie posiadająca KW,
l) 43/7 o powierzchni 0,0073 ha posiadająca KW nr 26536,
m) 43/10 o powierzchni 0,0001 ha posiadająca KW nr 38540,
n) 33/8 o powierzchni  0,0660 ha nie posiadająca KW,  położone w m. Szadów Pański. W/w księgi prowadzone są w  Sądzie Rejonowym w Turku.
2/ Nieruchomości te będą podlegały włączeniu do gminnego zasobu nieruchomości.
 
§ 2
Nieruchomości powyższe zostaną  nabyta zgodnie z zasadami określonymi ustawie z dnia    21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Nabyte działki przeznaczone zostaną pod poszerzenie drogi gminnej w m. Szadów Pański.
 
§ 3
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                  
                                                                                             Przewodniczący Rady
                                                                                              /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIV/152/09   
Rady Gminy Turek
z dnia 23 lutego 2009 r.
 
 
       Rada Gminy Turek po zasięgnięciu opinii Komisji Rady na wniosek Wójta Gminy wyraża zgodę na  odpłatne nabycie  na własność od osób fizycznych działki gruntu oznaczone  numerami ewidencyjnymi:
a) 29/17 o powierzchni 0,0069 ha posiadająca KW nr 42442,
b) 29/15 o powierzchni 0,0022 ha posiadająca KW nr 42443,
c) 29/13 o powierzchni 0,0065 ha posiadająca KW nr 23560,
d) 29/11 o powierzchni 0,0449 ha posiadająca KW nr 23560,
e) 29/9 o powierzchni 0,0023 ha posiadająca KW nr 23560,
f) 35/3 o powierzchni 0,0281 ha posiadająca KW nr 7229,
g) 35/6 o powierzchni 0,0021 ha posiadająca KW nr 36396,
h) 34/6 o powierzchni 0,0006 ha posiadająca KW nr 36396,
i) 34/3 o powierzchni 0,0149 ha nie posiadająca KW,
j) 54/1 o powierzchni 0,0118 ha posiadająca KW nr 25449,
k) 45/1 o powierzchni 0,0366 ha nie posiadająca KW,
l) 43/7 o powierzchni 0,0073 ha posiadająca KW nr 26536,
m) 43/10 o powierzchni 0,0001 ha posiadająca KW nr 38540,
n) 33/8 o powierzchni  0,0660 ha nie posiadająca KW, położone w m. Szadów Pański.
 
W/w księgi prowadzone są w  Sądzie Rejonowym w Turku.
Nabyte działki przeznaczona zostaną pod poszerzenie drogi gminnej w m. Szadów Pański.
 
 
                                                                                              Przewodniczący Rady
                                                                                              /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
 
 
 
 

 
Lista wiadomości