2009

UCHWAŁA NR XXIV/156/09 RADY GMINY TUREK z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Turek i w Urzędzie Gminy T

 
UCHWAŁA NR XXIV/156/09
RADY GMINY TUREK
z dnia 23 lutego 2009 r.

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Turek i w Urzędzie Gminy Turek
 

       Na podstawie art. 18a ust. 1 i 4 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i § 80 Statutu Gminy Turek (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 61, poz. 1140), Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
§ 1
Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek przeprowadzenie kontroli w:
1. Szkole Podstawowej w Turkowicach;
2. Szkole Podstawowej w Kaczkach Średnich;
3. Szkole Podstawowej w Żukach;
4. Szkole Podstawowej w Chlebowie;
5. Szkole Podstawowej w Cisewie;
6. Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słodkowie;
7. Gimnazjum w Słodkowie;
8. Urzędzie Gminy Turek.
 
§ 2
1. Kontrola, o której mowa w § 1 pkt. 1-7, obejmie prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej w jednostkach organizacyjnych w 2008 r., a w szczególności:
a) sposób wykorzystania dotacji z budżetu gminy przeznaczonej na fundusz płac pracowników niepedagogicznych;
b) statuty bądź regulaminy określające rodzaje stanowisk pracy w jednostkach;
c) opisy stanowisk pracowników niepedagogicznych (karty stanowisk);
d) kategorie zaszeregowania pracowników niepedagogicznych przed wprowadzeniem podwyżek;
e) ustalenie norm powierzchni do sprzątania dla sprzątaczek w w/w jednostkach;
f) wnioski kierowników jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian w budżecie, uzupełniające braki finansowe w funduszu płac pracowników niepedagogicznych, będące podstawą przygotowania projektów zmian w budżecie na 2008 rok;
2. Kontrola o której mowa w § 1 pkt. 8 obejmie analizę skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych przed wprowadzeniem zmian w budżecie na 2008 rok, przygotowaną przez Wójta Gminy Turek.
 
§ 3
Komisja Rewizyjna może skorzystać z pomocy pracowników Urzędu Gminy posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem kontroli.
 
§ 4
1. Kontrola zostanie przeprowadzona w terminie do 16 marca 2009 r.
2. Komisja przedłoży Radzie pisemny protokół z przeprowadzonej kontroli wraz z wnioskami pokontrolnymi w terminie do 20 marca 2009 r.
 
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Turek.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                                                                                             Przewodniczący Rady
                                                                                             /-/ Ireneusz Kolenda
Lista wiadomości