2009

UCHWAŁA NR XXIV/153/09 RADY GMINY TUREK z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2009 dla Gminy Turek

 
UCHWAŁA NR XXIV/153/09
RADY GMINY TUREK
z dnia 23 lutego 2009 r.

w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2009 dla Gminy Turek.
 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 ze zmianami/ oraz art.4 1 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 70 poz. 473 ze zmianami/ oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 ze zmianami/ Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
§ 1
Przyjmuje się „Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2009„ w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                 
                                                                                                Przewodniczący Rady
                                                                                                /-/ Ireneusz Kolenda
                                                                                 
 
                                                                                    
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały nr XXIV/153/09
Rady Gminy Turek
z dnia 23 lutego 2009 r.
 

       Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii zobowiązała gminę do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Rozwiązywanie tych problemów jest w świetle w/w ustaw zadaniem własnym gminy. Zadania te realizuje się poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, na którą składa się między innymi: profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna. Naczelną ideą ustawy jest ograniczenie dostępności alkoholu oraz narkotyków. Środki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które wnoszone są do kasy gminy i mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację wspomnianego programu.
Ponadto Rada Gminy zgodnie z art.41 ust. 5 w/w ustawy określa zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w niniejszym programie.
Przyjęcie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla gminy powinno w istotny sposób przyczynić się do działań profilaktycznych i do złagodzenia problemów spowodowanych nadużywaniem alkoholu oraz przeciwdziałaniem zjawiskom narkomanii.
 
 
                                                                                                  Przewodniczący Rady    
                                                                                                  /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
Załączniki:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lista wiadomości