2009

UCHWAŁA NR XXIV/155/09 RADY GMINY TUREK z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok

 
Uchwała Nr XXIV/155/09
Rady Gminy Turek
z dnia 23 lutego 2009 r.
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok
 
       Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) art. 165, 173 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
W uchwale Nr XXIII/147/08 Rady Gminy Turek z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na 2009 r., wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy kwotę 16.642.036,00 zł. zastępuje się kwotą 16.657.608,00 zł. z tego:
 - dochody bieżące kwotę 16.460.036,00 zł. zastępuje się kwotą 16.475.608,00 zł.
 
2. W § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy kwotę 16.197.600,00  zł. zastępuje się kwotą 16.213.172,00 zł.
 
3. W § 2 ust. 2 pkt. 1 wydatki  bieżące kwotę 14.141.880,00 zł. zastępuje się kwotą 14.129.452,00 zł.
 
4. W § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe kwotę 2.055.720,00 zł. zastępuje się kwotą 2.083.720,00 zł.
Załącznik nr 4 „Wydatki majątkowe na 2009 rok”  do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
5. W § 5 ust. 1 utworzoną rezerwę ogólną w kwocie 80.000,00 zł. zastępuje się kwotą   52.000,00 zł.
 
6. W załączniku Nr 1 „dochody ” do uchwały budżetowej wprowadza  się zmiany, zwiększając  dochody budżetu o kwotę 15.572,00 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:         
 
a) w planie dochodów wprowadza się:
dz. 801 rozdz. 80195 § 0750 kwotę 15.572,00 zł.
 
7. W załączniku Nr 2 „ wydatki ” do uchwały budżetowej wprowadza  się zmiany, zwiększając wydatki budżetu o kwotę 15.572,00 zł.  w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie wydatków wprowadza  się:
dz. 801 rozdz. 80101 § 6050  w kwocie  28.000,00 zł.
 
b) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 801 rozdz. 80195 § 4210  o kwotę        2.200,00 zł. pl. po zm.              4.700,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80195 § 4300                     13.372,00 zł.                             45.327,00 zł. 
 
c) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 758 rozdz. 75818 § 4810  o kwotę       28.000,00 zł. pl. po zm.            82.000,00 zł.
 

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                                   Przewodniczący Rady
                                                                                                    /-/ Ireneusz Kolenda
                                                                                
 
 
 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIV/155/09
Rady Gminy Turek
 z dnia 23 lutego 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok
 
       W  projekcie Uchwały  Rady  Gminy Turek  wprowadzono zmiany, zwiększając  planowane dochody budżetu o kwotę 15.572,00  zł. i plan dochodów na 2009 rok po zmianach wynosi 16.657.608,00 zł.
Powyższą zmianę wprowadzono w związku z  realizacją przez Szkołę Podstawową w Chlebowie, projektu „Twoje Przedszkole” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i dochodami z tytułu udostępnienia przez Szkołę lokalu przedszkolnego Fundacji w kwocie 15.571,27 zł. od 1 lutego do 31 grudnia 2009 r. (umowa obowiązuje do 31.03.2010 r.)
Planowane wydatki na 2009 rok zwiększono również o kwotę 15.572,00 zł. i plan po zmianach wynosi 16.213.172,00 zł.
       W związku z awarią kotła c.o. (zużycie kotła w stopniu nie nadającym się już do naprawy-spawania) w Szkole Podstawowej w Turkowicach zaplanowano środki na wymianę kotła. Koszt całkowity wymiany kotła wraz z koniecznymi robotami towarzyszącymi wynosi 27.500,00 zł (brutto).  Zaplanowano na wydatki majątkowe kwotę 28.000,00 zł.
       Zakres robót obejmuje następujące czynności: demontaż starego kotła, przerobienie instalacji kotłowni na potrzeby nowego kotła, prace remontowo-budowlane pozwalające na wprowadzenie kotła w całości do kotłowni, montaż nowych drzwi o szerokości zapewniającej w przyszłości bezkolizyjne wstawienie kotła, montaż nowego kotła, rozruch kotła.
       Wprowadzono plan wydatków w pozostałej działalności oświaty w związku z realizacją przez SP w Chlebowie projektu „Twoje Przedszkole” na wydatki związane z usługą edukacyjną i kosztami utrzymania obiektu.

                                                                                                  Przewodniczący Rady
                                                                                                   /-/Ireneusz Kolenda
 
 
 
Załączniki:
Lista wiadomości