2009

UCHWAŁA NR XXV/157/09 RADY GMINY TUREK z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w m. Słodków

UCHWAŁA NR XXV/157/09
RADY GMINY TUREK
z dnia 27 kwietnia 2009 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w m. Słodków
 
       Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami/ Rada Gminy Turek uchwala co następuje:
 
§ 1
 
1/ Wyraża zgodę na odpłatne nabycie na własność za cenę nie wyższą od wartości rynkowej od osób fizycznych działki gruntu oznaczone numerami ewidencyjnymi:

a/ 8/1 o powierzchni 0,0065 ha posiadająca KW nr 41295,
b/ 9/1 o powierzchni 0,0072 ha posiadająca KW nr 5888,
c/ 10/1 o powierzchni 0,0099 ha posiadająca KW nr 42985,
d/ 307/1 o powierzchni 0,0135 ha posiadająca KW nr 27441,
e/ 6/1 o powierzchni 0,0979 ha nie posiadająca KW, położone w m. Słodków.
W/w księgi prowadzone są w Sądzie Rejonowym w Turku.
 
2/ Nieruchomości te będą podlegały włączeniu do gminnego zasobu nieruchomości.
 
§ 2
 
Nieruchomości powyższe zostaną nabyte zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Nabyte działki przeznaczone zostaną pod poszerzenie drogi gminnej w m. Słodków.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
     
                                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                                      /-/ Ireneusz Kolenda
 
 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXV/157/09
Rady Gminy Turek
z dnia 27 kwietnia 2009 r.

       Rada Gminy Turek po zasięgnięciu opinii Komisji Rady na wniosek Wójta Gminy Turek wyraża zgodę na odpłatne nabycie na własność od osób fizycznych działki gruntu oznaczone numerami ewidencyjnymi:

a/ 8/1 o powierzchni 0,0065 ha posiadająca KW nr 41295,
b/ 9/1 o powierzchni 0,0072 ha posiadająca KW nr 5888,
c/ 10/1 o powierzchni 0,0099 ha posiadająca KW nr 42985,
d/ 307/1 o powierzchni 0,0135 ha posiadająca KW nr 27441,
e/ 6/1 o powierzchni 0,0979 ha nie posiadająca KW, położone w m. Słodków.

W/w księgi prowadzone są w Sądzie Rejonowym w Turku. Nieruchomości te będą podlegały włączeniu do gminnego zasobu nieruchomości.
Nabyte działki przeznaczona zostaną pod poszerzenie drogi gminnej w m. Słodków.
 
 
                                                                                   Przewodniczący Rady
                                                                                   /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista wiadomości