2009

UCHWAŁA NR XXV/159/09 RADY GMINY TUREK z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie zaleceń pokontrolnych


UCHWAŁA NR XXV/159/09
RADY GMINY TUREK
z dnia 27 kwietnia 2009 r.
 
w sprawie zaleceń pokontrolnych
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XXIV/156/09 Rady Gminy Turek z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Turek i w Urzędzie Gminy Turek, Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
§ 1

W związku z kontrolą przeprowadzoną przez Komisję Rewizyjną w jednostkach organizacyjnych Gminy Turek oraz w Urzędzie Gminy Turek, zobowiązuje się Wójta Gminy Turek do podjęcia działań zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości:
1. Przeanalizować celowość funkcjonowania stanowisk niepedagogicznych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych;
2. Ujednolicić rodzaje i liczbę stanowisk niepedagogicznych biorąc pod uwagę wielkość szkoły i liczbę uczniów;
3. Rozważyć potrzebę określenia ujednoliconych norm powierzchni do sprzątania;
4. Doprowadzić do nałożenia na kierowników jednostek obowiązku dokonywania uzgodnień w zakresie zwiększenia liczby etatów z organem prowadzącym;
5. Zwiększyć nadzór nad gospodarką finansową prowadzoną przez jednostki organizacyjne;
6. Wyciągnąć konsekwencje w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych, którzy nie przestrzegają przepisów prawa pracy i prawa finansowego;
7. Uaktualnić regulaminy premiowania pracowników niepedagogicznych – wydzielić fundusz premiowania i określić warunki przyznawania premii;
8. Wyjaśnić przydzielenie dodatków do wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych nie mających umocowania w żadnych przepisach prawnych;
9. Rzetelnie przygotowywać dane dotyczące wydatków ujętych w budżetach jednostek organizacyjnych
10. Do projektu zmian w budżecie załączać analizy potrzeb zmian.
 
§ 2

Wykaz nieprawidłowości i uchybień zawarto w protokole podsumowującym kontrolę przeprowadzoną w jednostkach organizacyjnych Gminy Turek i w Urzędzie Gminy Turek, który został przekazany Wójtowi Gminy Turek na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Turek w dniu 6 kwietnia 2009 r.
 
§ 3

Zobowiązuje się Wójta Gminy Turek do przedłożenia Radzie Gminy Turek informacji o podjętych działaniach w terminie do 29 maja 2009 r.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                           Przewodniczący Rady
                                                                                            /-/ Ireneusz Kolenda
 
Lista wiadomości