2009

UCHWAŁA NR XXV/158/09 RADY GMINY TUREK z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości gruntowej w drodze przetargu oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzeda

 
UCHWAŁA NR XXV/158/09
RADY GMINY TUREK
z dnia 27 kwietnia 2009 r.

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości gruntowej w drodze przetargu oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży tej nieruchomości.
      
       Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2001 r. Dz. U nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 37 ust. 3 i art. 68 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami/ Rada Gminy Turek uchwala co następuje:

 § 1
 
Wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Turek, użytkowaną przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kowalach Księżych, położoną w Kowalach Księżych, oznaczoną numerami ewidencyjnymi:

1/ 194/1 o powierzchni 0,0387 ha, dla której Sąd Rejonowy w Turku prowadzi księgę wieczystą KW nr 34207,
2/ 195/1 o powierzchni 0,0594 ha, dla której Sąd Rejonowy w Turku prowadzi księgę wieczystą KW nr 43160.
 
§ 2
 
Zwalnia się Wójta Gminy z obowiązku zbycia nieruchomości opisanej w § 1 w drodze przetargu, jeśli sprzedawana będzie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach Księżych z przeznaczeniem na jej cele statutowe.
 
§ 3
 
Upoważnia się Wójta Gminy do udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości opisanej w § 1 w wysokości 95%, ustalonej w oparciu o operat szacunkowy przy sprzedaży wymienionej nieruchomości na cele publiczne.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                      Przewodniczący Rady
                                                                                       /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXV/158/09
Rady Gminy Turek
z dnia 27 kwietnia 2009 r.

       Rada Gminy Turek po zasięgnięciu opinii Komisji Rady na wniosek Wójta Gminy postanowiła wyrazić zgodę na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej, użytkowanej przez OSP w Kowalach Księżych, oznaczonych numerami ewidencyjnymi:
1/ 194/1 o powierzchni 0,0387 ha,
2/ 195/1 o powierzchni 0,0594 ha,
na rzecz OSP Kowale Księże oraz wyrazić zgodę Wójta Gminy do udzielenia bonifikaty w wysokości 95% od ceny nieruchomości, ustalonej w oparciu o operat szacunkowy.
       Powyższe uzasadnia się tym, że nabywca przedmiotowych nieruchomości OSP w Kowalach Księżych nie ma możliwości dojazdu samochodem strażackim ze swojej nieruchomości do garażu, a także uniemożliwia dokonywanie czynności manewrowych ze sprzętem bojowym. Teren ten również będzie służył potrzebom związanym z obsługą sprzętu przeciwpożarowego. Pozwoli to na podniesienie gotowości bojowej OSP tym bardziej, że uczestniczy w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym.
W związku z powyższym nabycie nieruchomości w formie bezprzetargowej i udzielenie bonifikaty w w/w wysokości jest zasadne.
 
                                                                                       Przewodniczący Rady
                                                                                        /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
Lista wiadomości