2009

Uchwała Nr XXVI/160/09 Rady Gminy Turek z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok

Uchwała Nr XXVI/160/09
Rady Gminy Turek
z dnia 28 maja 2009 r.

                                                                             
w sprawie  zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok
 
       Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) art. 165 i 184  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
 
§ 1                  

W uchwale Nr XXIII/147/08 Rady Gminy Turek z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie  budżetu na 2009 rok, zmienionej:
- Uchwałą Nr XXIV/155/09 Rady Gminy Turek z dnia 23.02.2009 r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok,
- Zarządzeniem Nr 7/09 Wójta Gminy Turek z dnia 25.03.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok,
- Zarządzeniem Nr 16/09 Wójta Gminy Turek z dnia 21.04.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok,
wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1  ust. 1 do uchwały budżetowej, dochody budżetu gminy kwotę 16.847.372,00 zł. zastępuje się kwotą  17.436.120,45  zł  z tego:
- dochody bieżące kwotę 16.665.372,00 zł. zastępuje się kwotą 17.134.120,45 zł.
- dochody majątkowe kwotę 182.000,00 zł. zastępuje się kwotą  302.000,00 zł.
 
2. W § 1 ust. 3 pkt. 1 do uchwały budżetowej, dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę 2.456.466,00 zł. zastępuje się  kwotą  2.572.430,00 zł.
 
3. W § 1 ust. 3 pkt 2 do uchwały budżetowej, dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin  kwotę  182.293,00 zł zastępuje się kwotą 194.559,00 zł.
 
4. W § 2 ust. 1 do uchwały budżetowej, wydatki budżetu gminy kwotę 16.402.936,00 zł. zastępuje się  kwotą 18.752.763,04 zł. 
 
5. W § 2 ust. 2 pkt. 1 wydatki  bieżące kwotę 14.319.216,00 zł zastępuje się kwotą 14.831.344,04 zł.
 
6. W § 2 ust. 2 pkt. 1 lit. „a” do uchwały budżetowej, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę  8.218.000,63 zł. zastępuje się kwotą 8.223.450,63 zł.
 
7. W § 2 ust. 2 pkt. 3 do uchwały budżetowej, wydatki związane z realizacją zadań z  zakresu administracji  rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę 2.456.466,00 zł. zastępuje się  kwotą 2.572.430,00 zł.
 
8. W § 2 ust. 2 pkt. 2 do uchwały budżetowej, wydatki majątkowe kwotę 2.083.720,00 zł. zastępuje się kwotą  3.921.419,00 zł.
   
9. W § 3 ust. 1 pkt.1 do uchwały budżetowej, wydatki  na realizację zadań określonych w programie profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych  kwotę 54.000,00 zł  zastępuje się kwotą 151.119,59 zł.
 
10. § 4 ust. 1 do uchwały budżetowej, otrzymuje nowe brzmienie: „Deficyt budżetu  w kwocie 1.316.642,59 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych".
 
11. W § 6 pkt. 2 do uchwały budżetowej, wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 600.000,00 zł. zastępuje się kwotą 653.300,00 zł.
 
12. W załączniku Nr 1 „dochody ” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając  dochody budżetu o kwotę  588.748,45 zł. w  następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:   
      
a) w planie dochodów wprowadza się:
dz. 010 rozdz. 01095 § 2010    kwota    115.964,00 zł.
dz. 600 rozdz. 60016 § 6260    kwota    120.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 0970    kwota        5.778,45 zł.
 
b)w planie dochodów zwiększa się:
dz. 756 rozdz. 75615 § 0310  o kwotę    200.000,00 zł. pl. po zm.  2.523.000,00 zł.
dz. 756 rozdz. 75615 § 0340                      5.000,00 zł.                        46.000,00 zł.
dz. 756 rozdz. 75616 § 0310                    40.000,00 zł.                       440.000,00zł.
dz. 756 rozdz. 75616 § 0330                      1.500,00 zł.                          4.300,00 zł.
dz. 756 rozdz. 75616 § 0340                    30.000,00 zł.                      158.000,00 zł.
dz. 756 rozdz. 75616 § 0500                    50.000,00 zł.                      250.000,00 zł.    
dz. 852 rozdz. 85219 § 2030                      2.900,00 zł.                        45.000,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85295 § 2030                      9.366,00 zł.                        43.766,00 zł.
dz. 854 rozdz. 85412 § 0830                    24.000,00 zł.                        80.000,00 zł.
 
c) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 o kwotę             98,00 zł. pl. po zm.   2.999.559,00 zł.
dz. 758 rozdz. 75801 § 2920                   15.662,00 zł.                    5.014.935,00 zł.
        
13. W załączniku Nr 2 „ wydatki ” do uchwały budżetowej wprowadza  się zmiany, zwiększając  wydatki budżetu o kwotę  2.349.827,04 zł  w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie wydatków wprowadza  się:
dz. 010 rozdz. 01010 § 6050  kwotę     30.500,00 zł.
dz. 010 rozdz. 01095 § 4300                  2.273,56 zł.
dz. 010 rozdz. 01095 § 4430              113.690,44 zł.
dz. 700 rozdz. 70005 § 6060              215.660,00 zł.
dz. 754 rozdz. 75412 § 6220                37.000,00 zł.
dz. 754 rozdz. 75412 § 6060                  9.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 6050              116.000,00 zł.
dz. 854 rozdz. 85412 § 4110                     550,00 zł.
dz. 854 rozdz. 85412 § 4170                  4.900,00 zł.
 
b) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 600 rozdz. 60016 § 4270   o kwotę    202.400,00 zł. pl. po zm.                 302.400,00 zł.
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050                 1.407.039,00 zł.                              2.832.759,00 zł.
dz. 700 rozdz. 70005 § 4300                      26.400,00 zł.                                   41.400,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4210                      41.630,00 zł.                                 140.013,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4260                        4.000,00 zł.                                   38.100,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4280                           300,00 zł.                                     3.350,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4430                           150,00 zł                                      8.650,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 6050                      22.500,00 zł.                                   50.500,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4750                        2.500,00 zł.                                     3.500,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 4170                        2.000,00 zł.                                     4.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4210                        1.000,00 zł.                                     4.600,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80195 § 4210                           700,00 zł.                                     5.600,00 zł.
dz. 851 rozdz. 85154 § 4210                      10.000,00 zł.                                   12.000,00 zł.
dz. 851 rozdz. 85154 § 4300                      87.119,59 zł.                                 133.869,59 zł.
dz. 852 rozdz. 85214 § 3110                        2.900,00 zł.                                 170.600,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85295 § 3110                        9.366,00 zł.                                   56.366,00 zł.
dz. 854 rozdz. 85412 § 4210                      11.200,00 zł.                                   11.700,00 zł.
dz. 854 rozdz. 85412 § 4300                        7.150,00 zł.                                   82.150,00 zł.
dz. 854 rozdz. 85412 § 4430                           200,00 zł.                                        500,00 zł.
dz. 900 rozdz. 90004 § 4210                           500,00 zł.                                     1.000,00 zł.
 
c) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 754 rozdz. 75412 § 4210   o kwotę         9.000,00 zł.   pl. po zm.                 36.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4270                            880,00 zł.                                    7.330,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4300                         2.421,55 zł.                                  47.898,45 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4350                            600,00 zł.                                    3.300,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4410                            300,00 zł.                                    6.600,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4750                            100,00 zł.                                    4.700,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4140                         1.500,00 zł.                                    2.500,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4280                         1.000,00 zł.                                    1.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 4010                         2.000,00 zł.                                  97.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4410                         1.000,00 zł.                                  10.800,00 zł.

14. Załącznik Nr 3 "I Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu  administracji rządowej  zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2009 r."  do uchwały budżetowej, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
15. Załącznik Nr 4 "Wydatki majątkowe" do uchwały budżetowej, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z  załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
16. Załącznik nr 5 "Przychody i rozchody budżetu na 2009 rok" do uchwały budżetowej, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej  uchwały.
 
17. Załącznik  Nr 6 "Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej na 2009 rok " do uchwały budżetowej, otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały
 
 
§  2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                       Przewodniczący Rady
                                                                                       /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
Załączniki:
Lista wiadomości