2009

Uchwała Nr XXVII/161/09 Rady Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w miejscowości Słodków

 
Uchwała Nr XXVII/161/09
Rady Gminy Turek
z dnia 29 czerwca 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w miejscowości Słodków 
                     

       Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U nr 142 poz. 1591 ze  zmianami) art. 13 ust.1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603  ze zmianami) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1
 
1. Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Turek na dokonanie zamiany działki oznaczonej  numerem geodezyjnymi 11 o pow. ogólnej 1300 m2 położonej w Słodkowie, dla której w Sądzie Rejonowym w Turku prowadzona jest księga wieczysta 27647, stanowiącej własność Gminy Turek, na działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 307/1 o pow. ogólnej 135 m2 położoną w Słodkowie, dla której w Sądzie Rejonowym w Turku prowadzona jest księga wieczysta 27441, stanowiącą własność osoby fizycznej.
Za różnice wynikające z zamiany gruntów za pow. 1165 m2 osoba fizyczna dokona dopłaty na rzecz Gminy Turek.
2. Ustala się, że wartość w/w nieruchomości zostanie ustalona w oparciu o operat szacunkowy, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
3. Uzyskana w drodze zamiany nieruchomość będzie podlegała włączeniu do gminnego zasobu nieruchomości.
 
§ 2
 
Nabyta działka przeznaczona zostanie na poszerzenie drogi gminnej w m. Słodków.

§ 3
 
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Turek.

§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
     
                                                                                      Przewodniczący Rady
                                                                                      /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII/161/09
Rady Gminy Turek
z dnia 29 czerwca 2009 r.
 
        Rada Gminy Turek po zasięgnięciu opinii Komisji Rady na wniosek Wójta Gminy postanowiła wyrazić zgodę na zamianę działki oznaczonej numerem geodezyjnymi 11 o pow. ogólnej 1300 m2 położoną w m. Słodków, dla której w Sądzie Rejonowym w Turku prowadzona jest księga wieczysta 27647 stanowiącej własność Gminy Turek, na działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 307/1 o pow. ogólnej 135 m2 położoną w m. Słodków, dla której w Sądzie Rejonowym w Turku prowadzona jest księga wieczysta 27441, stanowiącej własność osoby fizycznej.
       Za różnice wynikające z zamiany gruntów za pow. 1165 m2 osoba fizyczna dokona dopłaty na rzecz Gminy Turek.
       Zamiana w/w nieruchomości niezbędna  jest w związku z budową drogi gminnej.
 
 
                                                                                       Przewodniczący Rady    
                                                                                       /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista wiadomości