2009

Uchwała Nr XXVII/162/09 Rady Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/98/08 Rady Gminy Turek z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycy

 
Uchwała Nr XXVII/162/09
Rady Gminy Turek
z dnia 29 czerwca 2009 r.
 
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/98/08 Rady Gminy Turek z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Turek na lata 2008-2010
 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Uchwale Nr XIV/98/08 Rady Gminy Turek z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie Wieloletniego Programu dla Gminy Turek na lata 2008-201 nadaje się nowy załącznik w brzmieniu stanowiącym integralną część niniejszej uchwały, w miejsce dotychczasowego.
 
§ 2
 
W pozostałym zakresie uchwała Nr XIV/98/08 Rady Gminy Turek z dnia 29 stycznia 2008 r. nie ulega zmianie.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 4
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                       Przewodniczący Rady
                                                                                        /-/ Ireneusz Kolenda

 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII/162/09
Rady Gminy Turek
z dnia 29 czerwca 2009 r.

       Rada Gminy Turek w dniu 29 stycznia 2008 r. podjęła uchwałę Nr XIV/98/08 w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Turek na lata 2008 – 2010. Zgodnie z § 2 tejże uchwały w kolejnych latach realizacji programu będzie on weryfikowany i aktualizowany odpowiednio do nowych uwarunkowań dotyczących potrzeb rzeczowych, zasobów środków finansowych, zmian harmonogramu inwestycji.

       Przedkładana Radzie Gminy Turek propozycja zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego podyktowana jest przede wszystkim koniecznością dokonania aktualizacji harmonogramu realizacji zadań, a także jego rozszerzenia w związku z ubieganiem się o dofinansowanie zadań z zewnętrznych funduszy pomocowych.
Proponowane zmiany mają także na celu ujednolicenie zapisów nazw zadań i przewidywanych na ich realizację wydatków znajdujących się w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym  z nazwami i wydatkami na poszczególne zadania ujętymi w uchwale budżetowej na rok 2009. W przedłożonym projekcie przedstawiono także wykonanie finansowe zadań przewidzianych do realizacji w roku 2008 r.
 
Oprócz ww. zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dla Gminy Turek na lata 2008-2010” wprowadzono:
1. Zmieniono nazwę tytułu załącznika do uchwały i nadano mu nazwę w brzmieniu: „Wieloletni Program Inwestycyjny dla Gminy Turek na lata 2008-2010”.
2. Zmieniono nazwę programu nr 2 nadając mu nowe brzmienie: Budowa sieci i urządzeń kanalizacyjnych:
- realizowanych w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin członkowskich ZMWiK w subregionie konińskim”,
- realizowanych poza projektem.
3. Doprecyzowano zapis celu programu nr 2 tak, aby był zgodny z celami zapisanymi w projekcie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin członkowskich ZMWiK w subregionie konińskim”,
4. W programie nr 3 wykaz zadań realizowanych w 2008 r. uzupełniono o zapis: „16. Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Korytków”, natomiast zadanie z pozycji 16 otrzymało nr 17 i nazwę: „  Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Chlebów, Dzierżązna, Słodków, Kaczki Średnie i Cisew”. Dopisano także wykaz zadań przewidzianych do realizacji w 2009 r.
5. W programie nr 4 wykaz zadań realizowanych uzupełniono o zapis: „2. Odwodnienie terenu boisk Gimnazjum w Słodkowie”. Zmieniony został także zapis określający lata realizacji programu, które w przedstawionym projekcie obejmują także rok 2009.
6. Z programu nr 5 usunięto zadnie nr 3 tj. Remont garażu OSP w m. Żuki ze względu na to, iż wydatki bieżące planowane są w uchwale budżetowej. W to miejsce wprowadzone zostało natomiast zadanie pn. „ Adaptacja budynku po byłej szkole w Kowalach Księżych na „Wiejskie centrum lokalnej aktywności w Kowalach Księżych” wraz z budową boiska.
7. W programie nr 6 zmieniony został zapis określający lata realizacji programu, które   w przedstawionym projekcie obejmują także rok 2009.
8. W programach nr 1, 2, 3, 4 i 5 zmianie uległa kwota określająca łączny udział Gminy Turek w kosztach poszczególnych programów.
9. W części tabelarycznej załącznika do uchwały zmianie uległa łączna kwota wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny oraz kwoty określające środki własne i dotacje oraz środki pozabudżetowe przewidziane na ten cel.
10. Zmianie uległa także nazwa zamieszczona w przedostatnim wierszu tabeli przyjmując brzmienie: „Razem wydatki na wieloletni program inwestycyjny” jak również wartość ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych w latach 2007 – 2010, a także kwota środków własnych przeznaczonych na ten cel (zapis pod tabelą załącznika do uchwały).
 
       Uchwalenie zmian do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Turek na lata 2008 – 2010 ułatwi długofalową  prognozę wydatków budżetowych, a także pozwoli na poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania zadań.
 
 
                                                                                        Przewodniczący Rady
                                                                                        /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
Załączniki:
 
Lista wiadomości