2009

Uchwała Nr XXVII/163/09 Rady Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok

 
Uchwała Nr XXVII/163/09
Rady Gminy Turek
z dnia 29 czerwca 2009 r.
                                     
              
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok
 
       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Nr XXIII/147/08 Rady Gminy Turek z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na 2009 rok, zmienionej:
- Uchwałą Nr XXIV/155/09 Rady Gminy Turek z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok,
- Zarządzeniem Nr 7/09 Wójta Gminy Turek z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok,
- Zarządzeniem Nr 16/09 Wójta Gminy Turek z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok,
- Uchwałą Nr XXIV/160/09 Rady Gminy Turek z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok,
- Zarządzeniem Nr 21/09 Wójta Gminy Turek z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok,
wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W § 1 ust. 1 do uchwały budżetowej, dochody budżetu gminy kwotę 17.443.635,45 zł. zastępuje się kwotą 17.522.076,45 zł. z tego:
- dochody bieżące kwotę 17.141.635,45 zł. zastępuje się kwotą 17.220.076,45 zł.
 
2. W § 1 ust. 3 pkt 2 do uchwały budżetowej, dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin  kwotę 194.559,00 zł. zastępuje się kwotą 217.089,00 zł.
 
3. W § 2 ust. 1 do uchwały budżetowej, wydatki budżetu gminy kwotę 18.760.278,04  zł. zastępuje się kwotą 18.938.719,04 zł. 
 
4. W § 2 ust. 2 pkt. 1 wydatki bieżące kwotę 14.838.859,04 zł. zastępuje się  kwotą 14.967.300,04 zł.
 
5. W § 2 ust. 2 pkt. 1 lit. „a” do uchwały budżetowej, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 8.223.450,63 zł. zastępuje się kwotą 8.276.733,43 zł.
 
6. W § 2 ust. 2 pkt. 1 lit. „b” do uchwały budżetowej, dotacje  kwotę 81.204,00 zł. zastępuje się kwotą 106.204,00 zł.
 
7. W § 2 ust. 2 pkt. 1 lit. „b” dodaje się tiret  piąty: - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25.000,00 zł., dla Powiatowego Związku Spółek Wodnych w Turku na bieżącą konserwację rowów melioracyjnych.
 
8. W § 2 ust. 2 pkt 2 do uchwały budżetowej, wydatki majątkowe kwotę 3.921.419,00 zł. zastępuje się kwotą 3.971.419,00 zł.
 
9. § 4 ust. 1 do uchwały budżetowej, otrzymuje nowe brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 1.416.642,59 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.
 
10. W § 2 ust. 3 do uchwały budżetowej, dodaje się  ust 3 „a” w brzmieniu: „ Ustala się wydatki na projekty współfinansowane środkami z Budżetu Unii Europejskiej oraz środkami z innych źródeł zagranicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
11. W załączniku Nr 1 „dochody ” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając dochody budżetu o kwotę 78.441,00 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie dochodów wprowadza się:
dz. 853 rozdz. 85395 § 2008    kwota    53.099,82 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 2009                   2.811,18 zł.
 
b) w planie dochodów zwiększa się:
dz. 854 rozdz. 85415 § 2030  o kwotę     22.530,00 zł.    pl. po zm.       49.768,00 zł.
 
12. W załączniku Nr 2 „ wydatki ” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając wydatki budżetu o kwotę 178.441,00 zł.  w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie wydatków wprowadza  się:
dz. 010 rozdz. 01009 § 2580                  25.000,00 zł.
dz. 010 rozdz. 01010 § 4300                     1.000,00 zł.
dz. 754 rozdz. 75412 § 6230                   37.000,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85214 § 3119                     8.731,10 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4018                   42.746,92 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4019                     2.263,08 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4118                     6.809,59 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4119                        360,51 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4128                     1.047,26 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4129                          55,44 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4218                        485,69 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4219                          25,71 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4288                        189,94 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4289                          10,06 zł.                     
dz. 853 rozdz. 85395 § 4448                     1.582,99 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4449                          83,81 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4758                        237,43 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4759                          12,57 zł.
dz. 854 rozdz. 85415 § 3260                   22.530,00 zł.
 
b) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 801 rozdz. 80101 § 4270   o kwotę       25.000,00 zł.   pl. po zm.              32.330,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 6050                      50.000,00 zł.                               100.500,00 zł.
dz. 854 rozdz. 85412 § 4410                             30,00 zł.                                      530,00 zł.
 
c) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 754 rozdz. 75412 § 6220   o kwotę       37.000,00 zł.    pl. po zm.                           0 zł.
dz. 852 rozdz. 85214 § 3110                        8.731,10 zł.                               161.868,90 zł.
dz. 854 rozdz. 85412 § 4430                             30,00 zł.                                      470,00 zł.
dz. 900 rozdz. 90001 § 4300                        1.000,00 zł.                                               0 zł.
 
13. Załącznik Nr 4 „Wydatki majątkowe” do uchwały budżetowej, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z  załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
14. Załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu na 2009 rok do uchwały budżetowej, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej  uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                  Przewodniczący Rady
                                                                                   /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
Załączniki:
 
Lista wiadomości