2009

Uchwała Nr XXVII/164/09 Rady Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2009 r.w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Turek na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki

 
Uchwała Nr XXVII/164/09
Rady Gminy Turek
z dnia 29 czerwca 2009 r.
 
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Turek na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki
 
       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 1 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420), uchwala się co następuje:
 
§ 1
 
Rada Gminy Turek nie wyraża zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Turek dotyczącym roku 2010.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
                                                                                       Przewodniczący Rady
                                                                                       /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
 
Uzasadnienie
do Projektu Uchwały Rady Gminy Turek
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki
 
       Ustawa o funduszu sołeckim umożliwia wyodrębnienie w budżecie gminy środków dla sołectw. Stanowi jednocześnie, że nie jest to fundusz celowy w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, powoływany w drodze ustawy. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne z gminną strategią rozwoju. Mogą też finansować wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
 
O wyodrębnieniu funduszu sołeckiego decyduje rada gminy, która w 2009  roku do 30 czerwca powinna podjąć uchwałę w sprawie wyrażenia zgody albo nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu w budżecie gminy  na 2010 rok. W następnych latach uchwała taka powinna być podejmowana corocznie do 31 marca.
 
Ustawa stanowi, że do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje sołtysom informację o wysokości funduszu na poszczególne sołectwa, ustalonej według ustawowego wzoru.
 
Warunkiem przyznania środków z funduszu jest złożenie przez sołectwo wniosku do wójta (burmistrza, prezydenta). Wniosek uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy: sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców. Powinien wskazywać przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w kwocie określonej dla sołectwa wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. Sołtys przekazuje wniosek wójtowi do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
 
Utworzenie funduszu sołeckiego ma na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz tworzenie warunków do działania sołectwa i pobudzania aktywności społeczności wiejskiej.
 
Fundusz sołecki jest nowym, rozszerzonym elementem działalności sołectwa i trudno ocenić zaangażowanie społeczeństwa, w związku z czym w 2010 roku nie planuje się utworzenie  funduszu sołeckiego. W celu wysondowania potrzeb i zaangażowania społeczności  lokalnej, przewiduje się  udział sołectw w projektowaniu  budżetu na 2010 rok.

 
Lista wiadomości