2009

UCHWAŁA NR XXVIII/167/09 RADY GMINY TUREK z dnia 28 września 2009 r.w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Szadów Księży

 
UCHWAŁA NR XXVIII/167/09
RADY GMINY TUREK
z dnia 28 września 2009 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Szadów Księży
 
       Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami/ Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
1. Wyraża zgodę na odpłatne nabycie na własność za cenę nie wyższą od wartości rynkowej od osoby fizycznej działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 147/5 o powierzchni 0,1535 ha posiadającej KW nr 23310 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Turku, położonej w m. Szadów Księży.
2. Nieruchomość ta będzie podlegała włączeniu do gminnego zasobu nieruchomości.
 
§ 2.
 
Nieruchomość powyższa zostanie  nabyta zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Nabyta działka przeznaczona zostanie pod poszerzenie drogi gminnej w m. Szadów Księży.
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                                                                                   Przewodniczący Rady
                                                                                   /-/ Ireneusz Kolenda
 
 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/167/09    
Rady Gminy Turek
z dnia 28 września 2009 r.

       Rada Gminy Turek po zasięgnięciu opinii Komisji Rady na wniosek Wójta Gminy wyraża zgodę na odpłatne nabycie na własność od osoby fizycznej działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 147/5 o powierzchni 0,1535 ha posiadającej KW nr 23310 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Turku, położonej w m. Szadów Księży.
Nieruchomość ta będzie podlegała włączeniu do gminnego zasobu nieruchomości.
Nabyta działka przeznaczona zostanie pod poszerzenie drogi gminnej w m. Szadów Księży.
 
 
                                                                                          Przewodniczący Rady 
                                                                                           /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista wiadomości