2009

UCHWAŁA NR XXVIII/168/09 RADY GMINY TUREK z dnia 28 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Żuki

 
UCHWAŁA NR XXVIII/168/09
RADY GMINY TUREK
z dnia 28 września 2009 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Żuki
 
       Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami/ Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
1. Wyraża zgodę na odpłatne nabycie na własność  za cenę nie wyższą od wartości rynkowej od osoby fizycznej działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnymi 250/2 o powierzchni 0,0311 ha posiadającą KW nr 7053 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Turku, położoną w m. Żuki.
2. Nieruchomość ta będzie podlegała włączeniu do gminnego zasobu nieruchomości.
 
§ 2.
 
Nieruchomość powyższa zostanie  nabyta zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Nabyta działka przeznaczona zostanie pod poszerzenie drogi gminnej w m. Żuki.
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                              Przewodniczący Rady 
                                                                               /-/ Ireneusz Kolenda
 

 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/168/09   
Rady Gminy Turek
z dnia 28
września 2009 r.

 
       Rada Gminy Turek po zasięgnięciu opinii Komisji Rady na wniosek Wójta Gminy wyraża zgodę na  odpłatne nabycie  na własność od osoby fizycznej działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 250/2 o powierzchni 0,0311 ha posiadającą KW nr 7053 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Turku, położoną w m. Żuki.
Nieruchomość ta będzie podlegała włączeniu do gminnego zasobu nieruchomości.
Nabyta działka przeznaczona zostanie pod poszerzenie drogi gminnej w m. Żuki.
 

                                                                               Przewodniczący Rady
                                                                               /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista wiadomości