2009

UCHWAŁA NR XXVIII/169/09 RADY GMINY TUREK z dnia 28 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przetargowe nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Cisew

 
UCHWAŁA NR XXVIII/169/09
RADY GMINY TUREK
z dnia 28 września 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przetargowe nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Cisew

       Na podstawie art.  18 ust. 2 punkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 13 ust.1, art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami/ Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
 § 1.
 
Wyraża zgodę na zbycie przetargowe nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Turek, położonej w m. Cisew  oznaczonej numerem ewidencyjnym 367/8 o powierzchni  0,2456 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Turku prowadzona jest księga wieczysta nr 27308.
 
§ 2.
 
Nieruchomość powyższa powinna zostać zbyta zgodnie z zasadami określonymi ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały zleca  się Wójtowi Gminy Turek.

§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                    Przewodniczący Rady
                                                                                     /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/169/09
Rady Gminy Turek
z dnia 28 września 2009 r.

       Rada Gminy Turek po zasięgnięciu opinii Komisji Rady na wniosek Wójta Gminy postanowiła wyrazić zgodę na zbycie przetargowe nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Turek, położonej w m. Cisew oznaczonej numerem ewidencyjnym 367/8 o powierzchni 0,2456 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Turku prowadzona jest księga wieczysta nr 27308.
Powyższa nieruchomość zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy będzie przewidziana pod budownictwo jednorodzinne.

 
                                                                                   Przewodniczący Rady
                                                                                    /-/ Ireneusz Kolenda 
 
 
Lista wiadomości