2009

UCHWAŁA NR XXVIII/170/09 RADY GMINY TUREK z dnia 28 września 2009 r. sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/152/09 Rady Gminy Turek z dnia 23 lutego 2009 r. dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie nier

 
UCHWAŁA NR XXVIII/170/09
RADY GMINY TUREK
z dnia 28 września 2009 r.
 
sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/152/09 Rady Gminy Turek z dnia 23 lutego 2009 r. dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych  w miejscowości Szadów Pański
 
       Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami/ Rada Gminy Turek uchwala co następuje:
 
§ 1.
 
W Uchwale Nr XXIV/152/09 Rady Gminy Turek z dnia 23 lutego 2009 r. dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w m. Szadów Pański wprowadza się następujące zmiany:
§ 1 otrzymuje następujące brzmienie:
1. Wyraża zgodę na odpłatne nabycie na własność od osób fizycznych działki gruntu oznaczone  numerami ewidencyjnymi:
a/ 29/17 o powierzchni 0,0069 ha posiadająca KW nr 42442,
b/ 29/15 o powierzchni 0,0022 ha posiadająca KW nr 42443,
c/ 29/13 o powierzchni 0,0065 ha posiadająca KW nr 23560,
d/ 29/11 o powierzchni 0,0449 ha posiadająca KW nr 23560,
e/ 29/9 o powierzchni 0,0023 ha posiadająca KW nr 23560,
f/ 35/3 o powierzchni 0,0281 ha posiadająca KW nr 7229,
g/ 35/6 o powierzchni 0,0021 ha posiadająca KW nr 36396,
h/ 34/6 o powierzchni 0,0006 ha posiadająca KW nr 36396,
i/ 34/3 o powierzchni 0,0149 ha nie posiadająca KW,
j/ 54/1 o powierzchni 0,0118 ha posiadająca KW nr 25449,
k/ 45/1 o powierzchni 0,0366 ha nie posiadająca KW,
l/ 43/11 o powierzchni 0,0073 ha posiadająca KW nr 26536,
m/ 43/10 o powierzchni 0,0001 ha posiadająca KW nr 38540,
n/ 33/12 o powierzchni  0,0660 ha nie posiadająca KW,  położone w m. Szadów Pański. W/w księgi prowadzone są w  Sądzie Rejonowym w Turku.
2. Nieruchomości te będą podlegały włączeniu do gminnego zasobu nieruchomości.
 
§ 2.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                             Przewodniczący Rady
                                                                             /-/ Ireneusz Kolenda
 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/170/09    
Rady Gminy Turek
z dnia 28 września 2009 r.

       W związku z pismem z dnia 8 lipca 2009 r.  Pracowni Usługowej „Pryzmat”  Turek ul. 3-go Maja 8 wykonującej na wniosek gm. Turek  podział na nieruchomości położonej w m. Szadów Pański na poszerzenie pasa drogi gminnej zostały nadane między innymi nr. działek geodezyjnych 33/8 i 43/12 które zostały równocześnie  wprowadzone przez  Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi na inne nieruchomości.
Wobec zaistniałej sytuacji prawidłowa numeracja działek na w/w  nieruchomości powinna być: 33/12  i 43/11.
W związku z powyższym zmiana uchwały jest uzasadniona.
 

                                                                                Przewodniczący Rady
                                                                                /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista wiadomości