2009

UCHWAŁA NR XXVIII/171/09 RADY GMINY TUREK z dnia 28 września 2009 r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kana

 
UCHWAŁA NR XXVIII/171/09
RADY GMINY TUREK
z dnia 28 września 2009 r.
 
w sprawie powierzenia zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
 
       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 10 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 167 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104    ze zmianami), Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
Powierza się Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie realizację inwestycji mającej na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Turek, w aglomeracji Turek.
 
§ 2.
 
W ramach powierzonej realizacji inwestycji zostaną wykonane w okresie 4 lat (2009-2013) w zakresie gospodarki wodno-ściekowej następujące zadania:
1. Budowa sieci kanalizacyjnych w miejscowości Obrzębin i Słodków Kolonia.
2. Budowa sieci kanalizacyjnych w miejscowości Cisew.
3. Budowa sieci kanalizacyjnych w miejscowości Żuki.
4. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Słodkowie.
5. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dzierżąznej.
6. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kaczkach Średnich.
7. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Cisewie.
 
§ 3.
 
1. Wartość szacunkową inwestycji na terenie gminy stanowi wartość robót budowlanych w wysokości 24.869.925,00 zł (brutto) oraz wartość pozostałych kosztów (tj. dokumentacja techniczna, promocja projektu, Jednostka Realizująca Projekt, Inżynier Kontraktu, Pomoc Techniczna) w wysokości 3.808.978,01 zł (brutto).
2. W ramach pozostałych kosztów Gmina Turek przekaże w 2009 r., Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie kwotę 440.211,01 zł (brutto) tytułem pokrycia kosztów działalności Jednostki Realizującej Projekt, oraz tytułem wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnych w miejscowości Obrzębin, Słodków Kolonia i Żuki.
3. Koszt dokumentacji technicznej nie dotyczy kosztów opracowań dokumentacyjnych na część zadań z zakresu obiektów wodociągowych, które to dokumentacje zostały już opracowane i przekazane (po 1 egzemplarzu) gminie.
 
§ 4.
 
Szczegółowy zakres zadań, wzajemne prawa i obowiązki Gminy oraz Związku, jak również zasady i tryb rozliczeń z tytułu wykonania zadań wymienionych w § 2 niniejszej uchwały zostaną określone w Umowie zawartej pomiędzy Gminą Turek, a Związkiem Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.
 
§ 5.
 
Traci moc Uchwała Nr XVIII/117/08 Rady Gminy Turek z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

§ 6.
 
Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 7.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                        Przewodniczący Rady
                                                                        /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/171/09
Rady Gminy Turek
z dnia 28 września 2009 r.
 
w sprawie powierzenia zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

       Walne Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie podjęło w dniu 13.01.2004r. uchwałę Nr I/122/2004 o wspólnej inwestycji w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin związkowych. Gmina Turek jako członek Związku Międzygminnego może temu Związkowi powierzyć zadania do wykonania. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji będzie realizował inwestycji w oparciu o środki pozyskane z Funduszu Spójności, oraz deklarowany przez gminę udział w zadaniu w wysokości co najmniej 30% kosztów. Takie przedsięwzięcie inwestycyjne w ramach Związku ma szansę powodzenia, bowiem są spełnione przez Związek kryteria Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
       W takiej sytuacji faktycznej podjęcie uchwały jest zasadne.
 
 
                                                                           Przewodniczący Rady
                                                                           /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
 

 
Lista wiadomości