2009

UCHWAŁA NR XXVIII/172/09 RADY GMINY TUREK z dnia 28 września 2009 r.w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji wodno-kanalizacyjnych ponad kwotę określoną w budżecie Gminy

 
UCHWAŁA NR XXVIII/172/09
RADY GMINY TUREK
z dnia 28 września 2009 r.
 
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji wodno-kanalizacyjnych ponad kwotę określoną w budżecie Gminy

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e, art. 10 ust. 1 oraz art. 58 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
W ramach powierzonej realizacji inwestycji zostaną wykonane w okresie 4 lat (2009-2013) w zakresie gospodarki wodno-ściekowej następujące zadania:
1. Budowa sieci kanalizacyjnych w miejscowości Obrzębin i Słodków Kolonia.
2. Budowa sieci kanalizacyjnych w miejscowości Cisew.
3. Budowa sieci kanalizacyjnych w miejscowości Żuki.
4. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Słodkowie.
5. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dzierżąznej.
6. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kaczkach Średnich.
7. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Cisewie.
 
§ 2.
 
1. Z tytułu realizacji wymienionych w § 1 inwestycji na jej terenie Gmina Turek zobowiązuje się do przekazania w okresie cyklu inwestycyjnego 2009 – 2013 r., Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie środków finansowych na przygotowaniem i realizację inwestycji w wysokości różnicy pomiędzy całkowitym kosztem inwestycji, a uzyskaną pomocą finansową               z Funduszu Spójności i innych źródeł w szacunkowej kwocie 9.518.951,01 zł (brutto), co stanowić będzie około 30% kosztów realizowanych inwestycji.
2. Zaciągnięte zobowiązania zostaną pokryte z podatku od nieruchomości od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŚiGW).
3. Planowany podział środków na poszczególne lata przedstawia się następująco:
 1) w 2009 r. -    440.211,01 zł
 2) w 2010 r.  - 2.269.685,00 zł
 3)  w 2011 r. - 2.269.685,00 zł
 4) w 2012 r. - 2.269.685,00 zł
 5) w 2013 r. - 2.269.685,00 zł
4. W 2009 r. Gmina zobowiązuje się do przekazania środków finansowych na sfinansowanie kosztów dokumentacji technicznej na zadania z zakresu kanalizacji sanitarnej dla obiektów realizowanych na jej terenie, oraz tytułem utrzymania Jednostki Realizującej Projekt tj. kwotę 440.211,01 zł (brutto).
 
§ 3.
 
Szczegółowy zakres zadań, wzajemne prawa i obowiązki Gminy oraz Związku, jak również zasady i tryb rozliczeń z tytułu wykonania zadań wymienionych w § 1 niniejszej uchwały zostaną określone w Umowie zawartej pomiędzy Gminą Turek a Związkiem Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.
 
§ 4.
 
Traci moc Uchwała Nr XVIII/118/08 Rady Gminy Turek z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji wodno-kanalizacyjnych ponad kwotę określoną w budżecie Gminy.
 
§ 5.
 
Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                               Przewodniczący Rady    
                                                                               /-/ Ireneusz Kolenda
 
 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/172/09
Rady Gminy Turek
z dnia 28 września 2009 r.
 
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji wodno-kanalizacyjnych ponad kwotę określoną w budżecie Gminy
 
       Podjęcie proponowanej uchwały jest następstwem wprowadzenia do realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Turek. Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji powierzone zostają do realizacji inwestycje określone w Uchwale Nr XXVIII/171/09 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2009 r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.
       Niniejsza uchwała dotyczy zabezpieczenia finansowego tych zadań inwestycyjnych, co wiąże się z koniecznością zaangażowania własnych środków finansowych gminy, stanowiących około 30% kosztów realizowanych inwestycji.

                                                                           Przewodniczący Rady    
                                                                           /-/ Ireneusz Kolenda

 
Lista wiadomości