2009

UCHWAŁA NR XXVIII/173/09 RADY GMINY TUREK z dnia 28 września 2009 r.w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Związek Gmin Powiatu Tureckiego"

 
UCHWAŁA NR XXVIII/173/09
RADY GMINY TUREK
z dnia 28 września 2009 r.
 
w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Związek Gmin Powiatu Tureckiego"

       Na podstawie art. 67 ust. 3, w związku z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
§ 1.

 
W statucie Związku Międzygminnego "Związek Gmin Powiatu Tureckiego" stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXII/132/08 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2008 r., w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego „Związek Gmin Powiatu Tureckiego", wprowadza się następującą zmianę:
- § 10 Statutu otrzymuje brzmienie: „Zgromadzenie wybiera ze swojego składu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia".
- w § 18 skreśla się pkt 7.
- § 22 ust.1 Statutu otrzymuje brzmienie: „Zgromadzenie może odwołać Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zarządu bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia. Odwołanie Przewodniczącego Zarządu jest równoznaczne z odwołaniem pozostałych członków Zarządu".
 
§ 2.

W pozostałej części Statut nie ulega zmianie.
 
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                                                                                Przewodniczący Rady
                                                                                /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/173/09
Rady Gminy Turek
z dnia 28 września 2009 r.
 
w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego "Związek Gmin Powiatu Tureckiego"

       W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr NK.I-4.0711-3/08/09 z dnia 11 maja 2009 roku, w sprawie rejestracji Związku Międzygminnego „Związek Gmin Powiatu Tureckiego” uzasadnionym jest wprowadzenie zmian w statucie Związku, polegających na wyeliminowaniu nieprawidłowości wskazanych przez organ prowadzący rejestr - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Po uregulowaniu przedmiotowych zastrzeżeń procedura rejestracji Związku Międzygminnego „Związek Gmin Powiatu Tureckiego” będzie mogła zostać wznowiona.
 

                                                                               Przewodniczący Rady
                                                                               /-/ Ireneusz Kolenda

 
Lista wiadomości