2009

UCHWAŁA NR XXVIII/174/09 RADY GMINY TUREK z dnia 28 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu „Koniński Region Komunalny

 
UCHWAŁA NR XXVIII/174/09
RADY GMINY TUREK
z dnia 28 września 2009 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu „Koniński Region Komunalny” w Koninie
 
       Na podstawie art. 10, ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 167 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
W Uchwale Nr XXII/133/08 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2008 r. nadaje się § 3 nowe, następujące brzmienie:
„§ 3. Z tytułu wymienionych inwestycji Gmina Turek zobowiązuje się do zapewnienia środków finansowych na wykonanie robót budowlanych w wysokości przewidzianego udziału finansowego gminy stanowiącego co najmniej 30% kosztów inwestycji”.
 
§ 2.
 
W pozostałym zakresie Uchwała Nr XXII/133/08 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2008 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  
                                                                                          Przewodniczący Rady
                                                                                           /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/174/09
Rady Gminy Turek
z dnia 28 września 2009 r.
 
       Gmina Turek Uchwałą Nr XXII/133/08 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu „Koniński Region Komunalny” w Koninie, powierzyła Związkowi realizację inwestycji mającej na celu uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Turek, w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie Subregionu Konińskiego”. 
       W związku ze zmianą procentowego udziału kosztów realizacji oraz przygotowania projektu należało wprowadzić zmianę do Uchwały Nr XXII/133/08 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2008 r.
 
 
                                                                                      Przewodniczący Rady
                                                                                       /-/ Ireneusz Kolenda
Lista wiadomości