2009

UCHWAŁA NR XXVIII/175/09 RADY GMINY TUREK z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z ułamkowymi częściami gruntu położonych w m

 
UCHWAŁA NR XXVIII/175/09
RADY GMINY TUREK
z dnia 28 września 2009 r.
 
w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z ułamkowymi częściami gruntu położonych w miejscowościach: Słodków, Kaczki Średnie, Grabieniec i Cisew w drodze przetargu oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży tych nieruchomości
      
       Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2001 r. Dz. U nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 34 ust. 6  art. 37 ust. 3 i art. 68 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami/ Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
 § 1.
 
Wyraża zgodę na sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych przynależnych do tych lokali wraz z ułamkowymi częściami gruntu stanowiących własność gminy położonych w miejscowościach:
1. Słodków - 4 lokale mieszkalne położone na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 19/1,
2. Kaczki Średnie - 5 lokali mieszkalnych położonych na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 219/5,
3. Grabieniec - 2 lokale mieszkalne położone na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 181,
4. Cisew - 1 lokal mieszkalny położony na działce oznaczonej numerem geodezyjnym  367/7.
 
§ 2.
 
Zwalnia się Wójta Gminy z obowiązku zbycia nieruchomości opisanej w § 1 w drodze przetargu, jeśli sprzedawana będzie na rzecz  dotychczasowego najemcy. 
 
§ 3.
 
Upoważnia się Wójta Gminy do udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości opisanej w § 1,  ustalonej w oparciu o operat szacunkowy w wysokości 50 %  przy sprzedaży wymienionej nieruchomości na rzecz najemcy lokalu.
 
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza  się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                          
                                        
                                                                              Przewodniczący Rady
                                                                               /-/ Ireneusz Kolenda
 
 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/175/09
Rady Gminy Turek
z dnia 28 września 2009
r.

       Rada Gminy Turek po zasięgnięciu opinii Komisji Rady na wniosek Wójta Gminy postanowiła wyrazić zgodę na sprzedaż  lokali mieszkalnych  i użytkowych przynależnych do tych lokali wraz z ułamkowymi częściami gruntu położonych w miejscowościach:
1. Słodków - 4 lokale mieszkalne położone na działce oznaczonej numerem geodezyjnym   19/1,
2. Kaczki Średnie - 5 lokali mieszkalnych położonych na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 219/5, 
3. Grabieniec - 2 lokale mieszkalne położone na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 181,
4. Cisew 11 lokal mieszkalny położny  na działce oznaczonej numerem geodezyjnym  367/7.
Wskazane jest udzielenie bonifikaty na sprzedaż lokali w wysokości 50 %,  od ceny ustalonej w oparciu o operat szacunkowy przy sprzedaży  nieruchomości na rzecz najemcy lokalu.
W związku z powyższym zbycie lokali mieszkalnych i użytkowych wraz  z ułamkowymi częściami gruntu w formie bezprzetargowej i udzielenie bonifikaty w w/w wysokości  jest zasadne.
 
 
                                                                                  Przewodniczący Rady
                                                                                  /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista wiadomości