2009

UCHWAŁA NR XXVIII/176/09 RADY GMINY TUREK z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Słodków

 
UCHWAŁA NR XXVIII/176/09
RADY GMINY TUREK
z dnia 28 września 2009 r.
 
w sprawie zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Słodków
                    
                   
       Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U nr 142 poz. 1591 ze  zmianami/ art. 13 ust.1 i art. 15 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603  ze zmianami/ Rada Gminy Turek uchwala co następuje:
 
§ 1.
 
1. Dokonać zamiany działki oznaczonej  numerem geodezyjnymi 11/1 o pow. ogólnej 135 m2 dla której w Sądzie Rejonowym w Turku prowadzona jest księga wieczysta 27647 stanowiącej własność Gminy Turek, na działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 307/1 o pow. ogólnej 135 m2 dla której w Sądzie Rejonowym w Turku prowadzona jest księga wieczysta 27441, stanowiącej własność osoby fizycznej, położone w m. Słodków.
2. Ustala się, że wartość nieruchomości nr 307/1 zostanie ustalona w oparciu o operat szacunkowy, w związku z powyższym nie zachodzi potrzeba wyceny działki nr 11/1 ponieważ położenie jej i powierzchnia jest taka  sama.
3. Uzyskana w drodze zamiany nieruchomość będzie podlegała włączeniu do Gminnego zasobu nieruchomości.
 
§ 2.
 
Nabyta działka przeznaczona zostanie na poszerzenie drogi gminnej w m. Słodków.
 
§ 3.

Uchyla się w całości Uchwałę Nr XXVII/161/09 r. Rady Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody za zamianę nieruchomości położonej w miejscowości Słodków.
 
§ 4.
 
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Turek.

§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                

 
                                                                                     Przewodniczący Rady 
                                                                                     /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/176/09 
Rady Gminy Turek
z dnia 28 września 2009 r.

       Rada Gminy Turek po zasięgnięciu opinii Komisji Rady na wniosek Wójta Gminy postanowiła dokonać zamiany nieruchomości działki oznaczonej numerem geodezyjnymi 11/1 o pow. ogólnej 135 m2 dla której w Sądzie Rejonowym w Turku prowadzona jest księga wieczysta 27647 stanowiącej własność Gminy Turek, na działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 307/1 o pow. ogólnej 135 m2 dla której w Sądzie Rejonowym w Turku prowadzona jest księga wieczysta 27441, stanowiącej własność osoby fizycznej, położone w m. Słodków.
Wielość działek do zamiany jak i ich wartość jest taka sama.
Zamiana w/w nieruchomości niezbędna  jest w związku z budową drogi gminnej.
 
 
                                                                                    Przewodniczący Rady 
                                                                                     /-/ Ireneusz Kolenda 
 
 
       
                                                                    
Lista wiadomości