2009

UCHWAŁA NR XXVIII/177/09 RADY GMINY TUREK z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji rady

 
UCHWAŁA NR XXVIII/177/09
RADY GMINY TUREK
 z dnia 28 września 2009 r.

w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji rady
 
       Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ Rada Gminy Turek uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr II/5/06 Rady Gminy Turek z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji rady wprowadza się następujące zmiany:
1. Ze składu osobowego Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego odwołuje się radnego Andrzeja Wojtkowiaka
2. Do składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego powołuje się radnego Andrzeja Wojtkowiaka.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Turek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                       Przewodniczący Rady
                                                                                       /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/177/09
Rady Gminy Turek
z dnia 28 września 2009 r.
 
       W związku ze złożonym w dniu 20.05.2009 r. przez radnego Andrzeja Wojtkowiaka wnioskiem o rezygnację z członkostwa w Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego oraz złożoną w dniu 09.06.2009 r. chęcią zasiadania i pracy w Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Rada Gminy Turek odwołuje radnego Andrzeja Wojtkowiaka ze składu osobowego Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego oraz powołuje do składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
 
 
                                                                                  Przewodniczący Rady
                                                                                   /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
Lista wiadomości