2009

UCHWAŁA NR XXVIII/180/09 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2009 r.

 
UCHWAŁA NR XXVIII/180/09
Rady Gminy Turek
z dnia 28 września 2009 r.
 
w sprawie zobowiązania się Gminy Turek do przekazania na rzecz Gminy Przykona środków finansowych w związku z powierzeniem Gminie Przykona realizacji części robót drogowych na terenie drogi gminnej Gminy Turek nr 663574P w ramach zadania własnego Gminy Przykona  pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Laski-Rogów”, polegających na ich przedłużeniu do granicy obrębu Kaczki Średnie
        

       Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 12, art. 10 ust.1 oraz art. 58 ustawy  o  samorządzie  gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
1. Dla zapewnienia realizacji uchwały Nr XXVIII/179/09 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2009r.w sprawie powierzenia Gminie Przykona realizacji części robót drogowych na terenie drogi gminnej Gminy Turek nr 663574P w ramach zadania własnego Gminy Przykona pn.” Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Laski – Rogów ”, polegających na ich przedłużeniu do granicy obrębu Kaczki Średnie, Gmina Turek zobowiązuje się z tego tytułu do przekazania Gminie Przykona środków finansowych w kwocie 40.000,00 zł ( brutto).
2. Powyższe środki finansowe Gmina Turek zabezpieczy w swoim budżecie na 2011 r. i przekaże Gminie Przykona w terminie nie dłuższym niż w terminie realizacji całego zadania inwestycyjnego, tj. przed 31.12.2010 r.
 
§ 2.
 
Prawa i obowiązki obu Gmin częściowo określone w uchwale Nr XXVIII/179/09 z dnia 28 września 2009 r., jak również zasady i tryb rozliczeń z tytułu wykonania zadania wymienionego w § 1 niniejszej uchwały zostaną skonkretyzowane w umowie zawartej pomiędzy Gminą Turek i Gminą Przykona.

§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                                                                                            Przewodniczący Rady        
                                                                                             /-/ Ireneusz Kolenda
 
 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/180/09
Rady Gminy Turek
z dnia 28 września 2009 r.
 
w sprawie zobowiązania się Gminy Turek do przekazania na rzecz Gminy Przykona środków finansowych w związku z powierzeniem Gminie Przykona realizacji części robót drogowych  na terenie drogi gminnej Gminy Turek nr 663574P w ramach zadania własnego Gminy Przykona pn. „ Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach „ Laski-Rogów”, polegających na ich przedłużeniu do granicy obrębu Kaczki Średnie
 
       Podjęcie proponowanej uchwały jest następstwem wejścia w życie uchwały Nr XXVIII/179/09 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Przykona realizacji części robót drogowych na terenie drogi gminnej Gminy Turek   nr 663574P  w ramach zadania własnego Gminy Przykona pn. „Przebudowa dróg gminnych w  miejscowościach Laski - Rogów”, polegających  na  ich przedłużeniu do granicy obrębu Kaczki Średnie.
Niniejsza uchwała dotyczy  zabezpieczenia  finansowego w/w  zadania inwestycyjnego, co wiąże się z koniecznością zaangażowania własnych środków finansowych Gminy Turek.
 
 
                                                                                        Przewodniczący Rady 
                                                                                         /-/ Ireneusz Kolenda
 
Lista wiadomości