2009

UCHWAŁA NR XXVIII/178/09 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok

 
Uchwała Nr  XXVIII/178/09
Rady Gminy Turek
z dnia 28 września 2009  r.
 
w sprawie  zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok
 
       Na podstawie  art. 18 ust.2  pkt. 4,  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.  Dz.U.  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) art. 165 i 184   ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami)
Rada Gminy Turek  uchwala, co następuje:
 
§ 1

W uchwale Nr XXIII/147/08  Rady Gminy Turek z dnia  30 grudnia 2008 r.  roku w sprawie  budżetu na 2009 r., zmienionej:
- Uchwałą Nr XXIV/155/09 Rady Gminy Turek z dnia 23.02.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok,
- Zarządzeniem Nr 7/09 Wójta Gminy Turek z dnia 25.03.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok,
- Zarządzeniem Nr  16/09 Wójta Gminy Turek z dnia 21.04.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok,
- Uchwałą Nr XXIV/160/09 Rady Gminy Turek z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok,
- Zarządzeniem Nr 21/09 Wójta Gminy Turek z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok,
- Uchwałą Nr XXVII/163/09 Rady Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie  na 2009 rok,
- Zarządzeniem Nr 36/09 Wójta Gminy Turek z dnia 4 września 2009 r. w sprawie  zmian w budżecie na 2009 rok
 
wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy kwotę 17.536.436,45 zł. zastępuje się kwotą 17.287.929,45 zł.
- dochody bieżące kwotę  17.234.436,45 zł. zastępuje się kwotą  16.985.929,45 zł.
 
2. W § 1 ust. 3 pkt. 1 dotacje celowe na realizację  zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę 2.542.729,00 zł. zastępuje się kwotą 2.283.233,00 zł.
 
3. W § 1 ust. 3 pkt. 2 do uchwały budżetowej, dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin kwotę 268.665,00 zł. zastępuje się kwotą 236.186,00 zł.
  
4. W § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy kwotę 18.967.734,04 zł. zastępuje się kwotą 18.816.827,04 zł. 
 
5. W § 2 ust. 2 pkt. 1 wydatki  bieżące kwotę 14.996.315,04 zł.  zastępuje się  kwotą 14.728.808,04zł.
 
6. W § 2 ust. 2 pkt. 1 lit. „a” wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  kwotę 8.251.736,69 zł. zastępuje się kwotą 8.030.904,69 zł.
 
7. W § 2 ust. 2 pkt. 1 lit. „b”  tiret  piąty: - dotacja podmiotowa z budżetu  dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25.000,00 zł., dla  Powiatowego Związku Spółek Wodnych w Turku  na bieżącą konserwację rowów melioracyjnych, otrzymuje nowe brzmienie:
- dotacja celowa z  budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 25.000,00 zł. dla Powiatowego Związku Spółek Wodnych w Turku  na bieżącą konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy.
 
8. W § 2 ust. 2 pkt 2 do uchwały budżetowej, wydatki majątkowe kwotę  3.971.419,00 zł. zastępuje się kwotą  4.088.019,00  zł.
 
9. W § 2 ust. 2 pkt. 3 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę 2.542.729,00 zł. zastępuje się  kwotą  2.283.233,00 zł.
 
10. § 4 ust. 1 do uchwały budżetowej ,otrzymuje nowe brzmienie: „Deficyt budżetu  w kwocie 1.528.897,59 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.
 
11. W załączniku Nr 1 „dochody ” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zmniejszając dochody budżetu o kwotę  248.507,00 zł. w  następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:         
 
a) w planie dochodów zwiększa się:
dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 o kwotę  2.368,00 zł. pl. po zm.               8.146,45 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 0830              40.000,00 zł.                             85.000,00 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 2008                1.044,69 zł.                             54.144,51 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 2009                     55,31 zł.                               2.866,49 zł.
 
b) w planie dochodów zmniejsza się:
dz. 801 rozdz. 80195 § 2030  o kwotę   29.955,00 zł. pl. po zm.                      0  zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 2010               258.664,00 zł.                      2.050.236,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85213 § 2010                      832,00 zł.                             7.377,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 2030                   2.524,00 zł.                           42.576,00 zł.
         
12. W załączniku Nr 2 „wydatki ” do uchwały budżetowej wprowadza  się zmiany, zwiększając wydatki budżetu o kwotę  150.907,00 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie wydatków wprowadza się:
dz. 010 rozdz. 01008 § 2830                  25.000,00 zł.
dz. 010 rozdz. 01010 § 6650                  84.000,00 zł.
 
b) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 600 rozdz. 60016 § 4270                      22.000,00 zł. pl. po zm.         324.400,00 zł.
dz. 600 rozdz. 60016 § 4300                      44.400,00 zł.                          194.400,00 zł.
dz. 700 rozdz. 70005 § 4270                        3.000,00 zł.                            10.000,00 zł.
dz. 700 rozdz. 70005 § 4300                      11.000,00 zł.                            55.400,00 zł.
dz. 700 rozdz. 70005 § 4590                      30.000,00 zł.                            90.000,00 zł.
dz. 700 rozdz. 70005 § 6060                      18.300,00 zł.                          233.960,00 zł.
dz. 710 rozdz. 71004 § 4300                      30.000,00 zł.                          110.000,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75022 § 3030                        2.000,00 zł.                          105.200,00 zł.
dz. 754 rozdz. 75412 § 6230                        4.300,00 zł.                            41.300,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4210                        2.368,00 zł.                          138.981,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4270                           600,00 zł.                            32.430,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 6050                      10.000,00 zł.                          110.500,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4220                      40.000,00 zł.                            85.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 4300                      50.000,00 zł.                          172.110,91 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4218                        1.044,69 zł.                              1.530,38 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4219                             55,31 zł.                                   81,02 zł.
dz. 900 rozdz. 90015 § 4300                      40.000,00 zł.                          160.000,00 zł.
 
c) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 010 rozdz. 01009 § 2580   o kwotę       25.000,00 zł.    pl. po zm.                      0 zł.
dz. 750 rozdz. 75022 § 4410                        2.000,00 zł.                                          0 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4010                    100.000,00 zł.                       3.099.336,15 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4010                    100.000,00 zł.                       1.165.884,36 zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 4010                      20.000,00 zł.                            77.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 4210                      30.000,00 zł.                            62.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80195 § 4300                      29.955,00 zł.                            15.172,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 3110                    258.664,00 zł.                       1.971.276,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85213 § 4130                           832,00 zł.                            10.768,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 4300                        2.524,00 zł.                            15.906,00 zł.
 
13. Załącznik Nr 3 „ I Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu  administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w  2009 r.„  do uchwały budżetowej, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
14. Załącznik Nr 4 „Wydatki majątkowe” do uchwały budżetowej, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
15. Załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu na 2009 rok" do uchwały budżetowej, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej  uchwały.
 
16. Załącznik  Nr 6 „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009„  do uchwały budżetowej, otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały
 
17. Załącznik nr 1 „Wydatki na projekty współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz środkami z innych źródeł zagranicznych„ do Uchwały XXVII/163/09 Rady Gminy Turek z dnia  29.06.2009 r., otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały
 
 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek
 
 
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                                                                                          Przewodniczący Rady
                                                                                           /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
Załączniki:
 
 
 
 
Lista wiadomości