2009

UCHWAŁA NR XXIX/181/09 RADY GMINY TUREK z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
UCHWAŁA NR XXIX/181/09
RADY GMINY TUREK
z dnia 28 października 2009 r.
 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
 
 
       Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uchyla się § 10 uchwały Nr XXX/148/05 Rady Gminy Turek z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
                                                                                           Przewodniczący Rady
                                                                                            /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
do Uchwały Nr XXIX/181/09 Rady Gminy Turek z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany  uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

       W związku z wnioskiem Prokuratury Rejonowej w Turku należy uchylić § 10 uchwały Nr XXX/148/2005 z 17 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów ze względu na zdefiniowanie pojęcia „zdarzenie losowe”.
       Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
 
                                                                                         Przewodniczący Rady
                                                                                         /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
Lista wiadomości