2009

UCHWAŁA NR XXIX/182/09 Rady Gminy Turek z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu oraz przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokal

 
UCHWAŁA NR XXIX/182/09
Rady Gminy Turek
z dnia 28 października 2009 r.
 
w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu oraz przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali
      

       Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 9 lit a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 34 ust. 1 pkt 3 i ust. 6 oraz art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r.  Nr 261 poz. 2603 ze zmianami/ Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
 
§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż  lokali mieszkalnych i użytkowych przynależnych do tych lokali wraz z ułamkowymi częściami gruntu, stanowiących własność Gminy Turek, położonych w miejscowościach:
1.Słodków – 4 lokale mieszkalne zlokalizowane w budynku wielolokalowym oznaczonym nr porządkowym 21, położonym na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 19/1,dla której założona została KW Nr 37103, w tym:
- lokal nr 1 o pow.46,04 m2,
- lokal nr 2 o pow.34,55 m2,
- lokal nr 4 o pow. 46,04 m2,
- lokal nr 6 o pow.46,04 m2.
2. Kaczki Średnie – 5 lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku wielolokalowym oznaczonym nr porządkowym 63, położonym na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 219/5, dla której to nieruchomości założona została KW Nr 42584, w tym:
- lokal nr 1 o pow. 52,00 m2,
- lokal nr 3 o pow.42,00 m2,
- lokal nr 4 o pow.63,00 m2,
- lokal nr 5 o pow. 42,00 m2,
- lokal nr 6 o pow.63,00 m2.
3. Grabieniec – 2 lokale mieszkalne zlokalizowane w budynku wielolokalowym oznaczonym nr porządkowym 37a, położonym na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 181, dla której to nieruchomości założona została KW Nr 27307, w tym:
- lokal nr 1 o pow. 41,62 m2,
- lokal nr 2 o pow.47,24 m2.
4. Cisew – 1 lokal mieszkalny  oznaczony nr porządkowym 131, o pow. 50,12 m2, położony na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 367/7, dla której to nieruchomości założona została KW Nr 27308.
5. Chlebów – 1 lokal mieszkalny  zlokalizowany w budynku wielolokalowym oznaczonym nr porządkowym 16, położonym na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 122/1, dla której to nieruchomości założona została KW Nr 37104, w tym:
- lokal nr 2 o pow.42,00 m2.
 
§ 2

Zwalnia   się   Wójta   Gminy   z   obowiązku   zbycia   nieruchomości   opisanych   w §.1  w drodze  przetargu, jeśli  sprzedawane  będą na rzecz ich najemców.  
 
§ 3

Uchyla się Uchwałę Nr XX /98/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie sprzedaży bezprzetargowej na własność lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność Gminy Turek, Uchwałę Nr   XX/101/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego oraz Uchwałę Nr XXVIII/175/09 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2009r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z ułamkowymi częściami gruntu, położonych w miejscowościach: Słodków, Kaczki Średnie, Grabieniec i Cisew w drodze przetargu oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży tych nieruchomości.
                                                              
§ 4

Wykonanie uchwały powierza  się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                             
                                                                                  Przewodniczący Rady   
                                                                                   /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIX/182/09
Rady Gminy Turek
z dnia 28 października 2009 r.

       Rada Gminy Turek po zasięgnięciu opinii Komisji Rady dokonała ponownej analizy następujących uchwał Rady Gminy Turek: Uchwały Nr XX/98/04 z dnia 29 czerwca 2004 r., Uchwały Nr XX/101/04 z dnia 29 czerwca  2004 r. oraz  Uchwały Nr XXVIII/175/09 z dnia 28 września 2009 r., dokonując ich oceny w świetle wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 stycznia 2007 r.(sygn. akt I OSK 1747/06).
       W powołanym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny dokonał wykładni art. 68 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami i uznał, że udzielanie bonifikat oraz zgoda na ich udzielanie, mają charakter indywidualny, a także wskazał, iż organ udzielający zgody na zastosowanie bonifikaty musi mieć zapewnioną każdorazowo możliwość oceny, czy wysokość bonifikaty odpowiada szczególnym warunkom, dotyczącym zbywanych nieruchomości, a zwłaszcza przy uwzględnieniu ich  wyceny.
Innymi słowy, przy uwzględnieniu indywidualnego charakteru bonifikaty, rada wyrażając na nią zgodę ma możliwość kontrolowania zasadności  jej udzielenia oraz jej wysokości.
       Powyższe stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyrażone co prawda w indywidualnej sprawie, z biegiem czasu zaczęło się upowszechniać w judykaturze  oraz znalazło wyraz w rozstrzygnięciach nadzorczych Wojewodów.
W związku z powyższym zaistniała konieczność zastąpienia  w/w uchwał niniejszą uchwałą.
       Należy podkreślić ,że zachowało aktualność zamierzenie zbycia lokali wymienionych w niniejszej uchwale w drodze bezprzetargowej.
       Nadto za powyższym przemawiają także dotychczasowe pozytywne doświadczenia w tworzeniu wspólnot mieszkaniowych  oraz osiągane przez nie efekty w racjonalnym gospodarowaniu zasobami mieszkaniowymi.
       Skutki finansowe uchwały wyrażą się w uzyskaniu dodatkowych dochodów przez Gminę, a także zmniejszeniem nakładów po stronie wydatków, ponoszonych do tej pory na utrzymanie gminnych zasobów lokalowych.
 
                                                                             Przewodniczący Rady
                                                                              /-/ Ireneusz Kolenda
 
 

 
 
Lista wiadomości