2009

Uchwała Nr XXIX/183/09 Rady Gminy Turek z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok

 
Uchwała Nr XXIX/183/09
Rady Gminy Turek
z dnia 28 października 2009 r.
 
w sprawie  zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok
 
 
       Na podstawie  art. 18 ust.2  pkt. 4,  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.  Dz.U.  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) art. 165 i 184  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy  uchwala, co następuje:
 
§ 1                  
    
W uchwale  Nr XXIII/147/08  Rady Gminy Turek z dnia  30 grudnia 2008 r.  roku w sprawie  budżetu na 2009 rok, zmienionej:
- Uchwałą Nr XXIV/155/09 Rady Gminy Turek z dnia 23.02.2009 r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok,
- Zarządzeniem Nr 7/09 Wójta Gminy Turek z dnia 25.03.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok,
- Zarządzeniem Nr 16/09 Wójta Gminy Turek z dnia 21.04.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok,
- Uchwałą Nr XXIV/160/09 Rady Gminy Turek z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok,
- Zarządzeniem Nr 21/09 Wójta Gminy Turek z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok,
- Uchwałą Nr XXVII/163/09 Rady Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie  na 2009 rok,
- Zarządzeniem Nr 36/09 Wójta Gminy Turek z dnia 4 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok,
- Uchwałą Nr XXVIII/178/09 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok
- Zarządzeniem Nr 46/09 Wójta Gminy Turek z dnia 14 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok
 
wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy kwotę 17.305.869,45 zł. zastępuje się kwotą 17.393.869,45 zł.
- dochody bieżące kwotę  17.003.869,45 zł. zastępuje się kwotą  17.013.869,45 zł.
- dochody majątkowe kwotę 302.000,00 zł. zastępuje się kwotą  380.000,00 zł.
  
2.  W § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy kwotę 18.834.767,04 zł. zastępuje się kwotą 18.952.767,04 zł. 
 
3. W § 2 ust. 2 pkt. 1 wydatki  bieżące kwotę 14.746.748,04 zł.  zastępuje się  kwotą 14.763.748,04 zł.

4. W § 2 ust. 2 pkt 2 do uchwały budżetowej, wydatki majątkowe kwotę  4.088.019,00 zł. zastępuje się kwotą 4.189.019,00  zł.

5. § 4 ust. 1 do uchwały budżetowej, otrzymuje nowe brzmienie: „Deficyt budżetu  w kwocie 1.558.897,59 zł.  zostanie sfinansowany przychodami  z tytułu innych  rozliczeń krajowych.
 
6. W załączniku Nr 1 „dochody ” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany,  zwiększając dochody budżetu o kwotę  88.000,00 zł. w  następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:         
 
a) w planie dochodów zwiększa się:
dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 o kwotę  78.000,00 zł. pl. po zm.            248.000,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 2910                10.000,00 zł.                              15.000,00 zł.
         
7. W załączniku Nr 2 „ wydatki ” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając wydatki budżetu o kwotę 118.000,00 zł.  w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050                    41.000,00 zł. pl. po zm.       2.873.759,00 zł.
dz. 700 rozdz. 70005 § 4530                      7.000,00 zł.                               9.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 6050                    60.000,00 zł.                           176.000,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 2910                    10.000,00 zł.                             15.000,00 zł.
 
8. Załącznik Nr 4 „ Wydatki majątkowe” do uchwały budżetowej, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z  załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
9. Załącznik nr 5 „ Przychody i rozchody budżetu na 2009 rok do uchwały budżetowej, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej  uchwały.
 
10.  Załącznik  Nr 6 „ Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej na 2009 „  do uchwały budżetowej, otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 3  do niniejszej uchwały
 

§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                                                                                      Przewodniczący Rady
                                                                                       /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
Załączniki:
 
 
Lista wiadomości