2009

UCHWAŁA NR XXIX/184/09 RADY GMINY TUREK z dnia 28 października 2009 r.

 
UCHWAŁA NR XXIX/184/09
RADY GMINY TUREK
z dnia 28 października 2009 r.
 
w sprawie przedsięwzięcia mającego na celu przystąpienie w 2010 r. Szkoły Podstawowej w Chlebowie oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słodkowie do Programu Rządowego „Radosna Szkoła”
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
§ 1. Podjąć działania zmierzające do przystąpienia w 2010 r. Szkoły Podstawowej w Chlebowie oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słodkowie do Programu Rządowego „Radosna Szkoła”.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                                Przewodniczący Rady
                                                                                                /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
UZASADNIENIE
 
do Uchwały Nr XXIX/184/09 Rady Gminy Turek z dnia 28 października 2009 r. w sprawie przedsięwzięcia mającego na celu przystąpienie w 2010 r. Szkoły Podstawowej w Chlebowie oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słodkowie do Programu Rządowego „Radosna Szkoła”

       W związku z ogłoszeniem Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła” dwie szkoły, tj. Szkoła Podstawowa w Chlebowie oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Słodkowie złożyły wnioski o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2010, na utworzenie szkolnego placu zabaw.
       W ramach programu rządowego dla organów prowadzących szkoły jest przewidziane wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie 50% kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, przy czym organy prowadzące szkoły są zobowiązane zapewnić wkład finansowy w wysokości co najmniej 50% kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnego placu zabaw. Termin składania wniosku wspólnego przez organ prowadzący upływa z dniem 02 listopada 2009 r.
       Przyjęcie niniejszej uchwały intencyjnej stanowi wymóg formalny przed złożeniem wniosku przez organ prowadzący.
 
                                                                                            Przewodniczący Rady
                                                                                             /-/ Ireneusz Kolenda
 
Lista wiadomości